itretisektor | TS: Výzva – Projekty regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov z národnostných menšín
 • Povinnosť občianskych združení existujúcich pred 1.1.2019 zaslať údaje o štatutárnom orgáne do 30.6.2019

  do registra MNO
 • Vypracovanie výročnej správy

  Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy a športové organizácie majú povinnosť do 30. júna vypracovať výročnú správu za uplynulý kalendárny rok
 • Uložiť výročnú správu

  Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie a neinvestičné fondy majú povinnosť do 15. júla uložiť výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 • Povinnosť pre športové organizácie, ktoré sú prijímateľom verejných prostriedkov a dve po sebe bezprostredne nasledujúce účtovné obdobia mali príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 Eur 
  01.06. - 30.06.2019
  Povinnosť športových organizácií obsadiť funkciu športového kontrolóra do 30.6. 2019
 •  
  01.07. - 31.07.2019
  Povinnosť športových organizácií zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok najneskôr do 31.7.2019
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

TS: Výzva – Projekty regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov z národnostných menšín

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vyhlásilo výzvu na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov Regionálna a multikultúrna výchova žiakov patriacim k národnostným menšinám 2017 (ďalej len „výzva“).

Vďaka výzve tak môžu byť podporené aktivity škôl zamerané na spolunažívanie detí národnostných menšín s majoritou, smerujúce k spoznávaniu cudzích kultúr, odbúravaniu predsudkov, či výučba regionálnej výchovy.

Do výzvy sa môžu zapojiť základné a stredné školy s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny alebo s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny, a to prostredníctvom svojho zriaďovateľa, ktorý vyplní elektronickú žiadosť uverejnenú TU. Po úspešnom podaní elektronickej žiadosti mu budú zaslané potrebné dokumenty, ktoré musí doručiť odboru školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja. Elektronický systém podávania žiadostí sa uzavrie 03. júna 2017.

Lehota na podanie písomnej žiadosti je 5 pracovných dní od vyplnenia elektronickej žiadosti, pričom rozhodujúcim bude dátum na poštovej pečiatke. Odbor školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja predloží žiadosti sekcii regionálneho školstva ministerstva v lehote do 17. júna 2017.

Ministerstvo vyčlenilo tento rok na uvedený projekt 28 000 eur, pričom vybraná škola môže získať na jeho realizáciu až 2 000 eur. Komisia bude pri výbere projektov postupovať podľa kritérií výzvy. Jednou z podmienok pridelenia financií je 5 % spoluúčasť žiadateľa na realizácii projektu.

Podrobnosti o výzve nájdete aj na webovej stránke ministerstva.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 10.05.2017

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky


< Späť