itretisektor | TS: Prvá výzva so žiadosťou o príspevok z eurofondov v elektronickej forme

TS: Prvá výzva so žiadosťou o príspevok z eurofondov v elektronickej forme

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu spustil v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky opatrenia na výrazné zníženie byrokracie a zjednodušenie žiadostí o príspevok z eurofondov. Predstavená bola historicky prvá výzva, kde je možné podať žiadosť elektronickou formou. Pilotný projekt sa týka oblasti podpory malých a stredných podnikov v kreatívnom priemysle v rámci operačného programu Výskum a inovácie. Potrebné údaje budú riadiace orgány získavať priamo z dostupných registrov, čo zároveň zníži počet povinných príloh k žiadosti o príspevok.

Významnou novinkou je zavedenie výlučne elektronického podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Žiadateľ si žiadosť spolu s prílohami pripraví elektronicky a následne ju podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom zašle prostredníctvom svojej elektronickej schránky na www.slovensko.sk riadiacemu orgánu.

Tento postup možno využiť už pri aktuálnej Výzve na podporu malých a stredných podnikov (ďalej len „MSP“) v kreatívnom priemysle v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorej garantom je Ministerstvo hospodárstva SR. Celkovo je na projekty vyčlenených 4 000 000 eur.

Zámerom výzvy je stimulovať inovácie v podnikateľských aktivitách kreatívneho priemyslu založené primárne na kreativite, zručnostiach, či talente. Špecifickým cieľom výzvy je nárast podielu ziskových MSP v Bratislavskom kraji. Oprávnenými projektmi sú také, ktoré sú zamerané na počítačové programovanie (okrem tvorby počítačových hier); architektonické činnosti; reklamné agentúry a špecializované dizajnérske činnosti.

Predmetom projektov musí byť nákup nového dlhodobého majetku za účelom využitia pri tvorbe nového alebo inovovaného produktu žiadateľa. Žiadateľ v rámci projektu musí realizovať aj:

a) zavádzanie nástrojov elektronického podnikania,

b) marketingové aktivity v kreatívnom priemysle,

c) zvyšovanie zručností a kompetencií žiadateľov a ich zamestnancov v oblasti kreatívneho priemyslu (výnimkou sú školenia požadované legislatívou ako napr. školenie BOZP).

Sumárny ekonomický prínos zavedenia aktuálnej elektronickej výzvy a zrušenia povinnosti predkladať potvrdenia sa predpokladá na úrovni od 3,5 mil. eur do 6,7 mil. eur.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 26.04.2017

Zdroj: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, www.economy.gov.sk


< Späť