itretisektor | TS: Možnosť zapojiť sa do tvorby návrhu novely Zákona o sociálnych službách

TS: Možnosť zapojiť sa do tvorby návrhu novely Zákona o sociálnych službách

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo“) v súlade s ustanovením § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh novely zákona ale aj zákon o sociálnych službách“).

Cieľom návrhu novely zákona je zefektívniť systém viaczdrojového financovania sociálnych služieb, zavedením príspevku podľa stupňa odkázanosti pre všetkých zriaďovateľov rovnako. Vďaka takejto právnej úprave sa má zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva zabezpečiť spolufinancovanie:

  1. neverejných poskytovateľov sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby na miestnej i regionálnej úrovni a
  2. verejných poskytovateľov týchto sociálnych služieb na miestnej úrovni. 

V danom prípade má ísť o diferenciáciu úrovne tohto spolufinancovania vo väzbe na štruktúru prijímateľov sociálnej služby podľa stupňa ich odkázanosti na pomoc inej osoby pri sebaobsluhe a podľa formy sociálnej služby, ktoré determinujú nákladovosť poskytovanej sociálnej služby. Takto ustanovený mechanizmus posilní viaczdrojové financovanie sociálnych služieb a prispeje k ich dlhodobej udržateľnosti a dostupnosti.1

Plánovaný návrh novely zákona si zároveň kladie za cieľ aj precizovať oblasti, ktoré upravujú právne vzťahy pri poskytovaní sociálnych služieb, a týkajú sa najmä úpravy obsahu služby včasnej intervencie, úpravy podmienok poskytovania starostlivosti o deti v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, vykonávania sociálnej posudkovej činnosti, náležitostí žiadosti o zápis do registra a žiadosti o udelenie akreditácie na odbornú činnosť, obsahu komunitného plánu sociálnych služieb a koncepcie rozvoja sociálnych služieb.

Do samotnej prípravy návrhu novely zákona sa môže zapojiť aj verejnosť, a to formou zasielania podnetov a návrhov. Tie majú byť vecne zamerané k základnému cieľu a tézam predkladanej novely.

Kontaktné údaje na zasielanie podnetov a návrhov:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

sekcia sociálnej a rodinnej politiky

Špitálska č. 4, 6, 8

816 43 Bratislava

e-mail: peter.szabo@employment.gov.sk

Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania je stanovený na august 2017.

Celé znenie predbežnej informácie k pripravovanej novele zákona o sociálnych službách môžete nájsť TU.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 24.04.2017

Zdroj: Slov-lex, www.slov-lex.sk


1 Podľa súčasného stavu sú zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva spolufinancované vybrané druhy sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb poskytované obcami a nimi zriadenými alebo založenými zariadeniami sociálnych služieb (zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie, denný stacionár, zariadenie podporovaného bývania, nocľaháreň, útulok, domov na polceste , zariadenie núdzového bývania) a vybrané druhy sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb na lokálnej úrovni poskytované neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb (zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, denný stacionár, nocľaháreň). Úroveň spolufinancovania týchto sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb poskytovaním finančného príspevku zo štátneho rozpočtu je diferencovaná len podľa druhu sociálnej služby, pričom je viazaná na počet miest v zariadení podľa stavu v registri poskytovateľov sociálnych služieb. V sume finančného príspevku sa teda pri jednom druhu služby nerozlišuje, o akú formu poskytovanej sociálnej služby ide, či ide o sociálnu službu poskytovanú v zariadení sociálnych služieb pobytovou alebo ambulantnou formou sociálnej služby, nerozlišuje sa cieľová skupina fyzických osôb, ktorým je poskytovaná sociálna služba z hľadiska stupňa ich odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby pri sebaobsluhe. Podľa zákona o sociálnych službách štát prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky nespolufinancuje sociálne služby v domovoch sociálnych služieb, špecializovaných zariadeniach, rehabilitačných strediskách a zariadeniach podporovaného bývania poskytované neverejnými poskytovateľmi.


< Späť