itretisektor | TS: Dotácie na podporu praktického výcviku žiakov na detských dopravných ihriskách – otvorená výzva

TS: Dotácie na podporu praktického výcviku žiakov na detských dopravných ihriskách – otvorená výzva

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) zverejnilo dňa 12. apríla 2017 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu praktického výcviku žiakov na detských dopravných ihriskách (ďalej len „DDI“) na rok 2017 s alokovanou sumou vo výške 150 000 eur.

O dotáciu sa môžu v zmysle § 6c ods. 2 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o financovaní škôl“) uchádzať prevádzkovatelia detských dopravných ihrísk. Napríklad za školské zariadenia podľa § 112 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)v platnom znení, ktoré prevádzkujú DDI, predkladajú žiadosti o poskytnutie dotácie ich zriaďovatelia podľa § 6c ods. 2 písm. a) Zákona o financovaní škôl.

Maximálna výška dotácie na jedného žiadateľa je 20 000 eur. Finančné prostriedky je možné použiť na zabezpečenie didaktickej techniky, nákup nových bicyklov, odrážadiel, kolobežiek a pod., dopravu žiakov na DDI a odmeňovanie pracovníkov DDI. Pojazdné DDI môžu použiť najviac 10 % z poskytnutej dotácie na PHM. Finančné prostriedky sa neposkytujú na výstavbu DDI.

Žiadosť o poskytnutie dotácie je potrebné spolu s príslušnými náležitosťami a dokladmi zaslať na ministerstvo najneskôr do 11. mája 2017.

Kompletnú výzvu vrátane príslušnej dokumentácie môžete nájsť TU.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 18.04.2017

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, www.minedu.sk


< Späť