itretisektor | TS: Príďte diskutovať so zástupcami MNO o Zákone o whistleblowers
 • Povinnosť občianskych združení existujúcich pred 1.1.2019 zaslať údaje o štatutárnom orgáne do 30.6.2019

  do registra MNO
 • Vypracovanie výročnej správy

  Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy a športové organizácie majú povinnosť do 30. júna vypracovať výročnú správu za uplynulý kalendárny rok
 • Uložiť výročnú správu

  Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie a neinvestičné fondy majú povinnosť do 15. júla uložiť výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 • Povinnosť pre športové organizácie, ktoré sú prijímateľom verejných prostriedkov a dve po sebe bezprostredne nasledujúce účtovné obdobia mali príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 Eur 
  01.06. - 30.06.2019
  Povinnosť športových organizácií obsadiť funkciu športového kontrolóra do 30.6. 2019
 •  
  01.07. - 31.07.2019
  Povinnosť športových organizácií zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok najneskôr do 31.7.2019
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

TS: Príďte diskutovať so zástupcami MNO o Zákone o whistleblowers

Dňa 5. apríla 2017 o 15:00 organizuje Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len "ÚSV ROS") v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského (ďalej len „FSEV UK“) v Bratislave diskusiu na tému: „Dva roky existencie zákona o whistleblowers. Čo ukázala jeho aplikačná prax?“ Diskusia sa uskutoční v priestoroch FSEV UK na adrese Mlynské luhy 4, Bratislava.

Funkčný zákon o whistleblowers je nesmierne dôležitý pre zdravú, zodpovednú a otvorenú spoločnosť. Je jedným z hlavných pilierov Iniciatívy pre otvorené vládnutie. Aj preto sme sa v rámci Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017 – 2019 zaviazali systematicky zvyšovať povedomie širokej verejnosti v tejto oblasti.

Diskusie sa zúčastnia zástupcovia organizácií, ktoré sa téme venujú v rôznych aspektoch, a teda:

 • Michal Cenkner zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva,
 • Barbora Tholtová z Transparency International Slovensko,
 • Marianna Leontiev z Nadácie Zastavme korupciu,
 • Iveta Ferčíková z ÚSV ROS.
Pozvánku nájdete na tomto mieste

Krátku rešerš o tom čo upravuje zákon o whistleblowers (Zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti) si môžete prečítať na tomto mieste


Zdroj: Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, spracované dňa 31.03.2017


< Späť