itretisektor | TS: Začína projekt Partnerstvo: pilotná spolupráca štátu a expertov občianskej spoločnosti v oblasti fondov EÚ
 • Povinnosť občianskych združení existujúcich pred 1.1.2019 zaslať údaje o štatutárnom orgáne do 30.6.2019

  do registra MNO
 • Vypracovanie výročnej správy

  Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy a športové organizácie majú povinnosť do 30. júna vypracovať výročnú správu za uplynulý kalendárny rok
 • Uložiť výročnú správu

  Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie a neinvestičné fondy majú povinnosť do 15. júla uložiť výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 • Povinnosť pre športové organizácie, ktoré sú prijímateľom verejných prostriedkov a dve po sebe bezprostredne nasledujúce účtovné obdobia mali príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 Eur 
  01.06. - 30.06.2019
  Povinnosť športových organizácií obsadiť funkciu športového kontrolóra do 30.6. 2019
 •  
  01.07. - 31.07.2019
  Povinnosť športových organizácií zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok najneskôr do 31.7.2019
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

TS: Začína projekt Partnerstvo: pilotná spolupráca štátu a expertov občianskej spoločnosti v oblasti fondov EÚ

V stredu (15.3.2017) úvodným zasadnutím projektovej rady oficiálne začal pilotný projekt Partnerstvo z dielne expertov mimovládnych neziskových organizácií, aktívnych v téme fondov Európskej únie. Projekt na Slovensku vytvára po prvýkrát priestor pre profesionálnu spoluprácu expertov MNO a štátu v oblasti riadenia a monitorovania fondov EÚ.

Hlavným partnerom projektu je Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu, sekcia Centrálny koordinačný orgán, ktorý má na starosti celkový chod fondov EÚ. Prácu expertov z radov MNO bude koordinovať a zastrešovať Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. 

Projekt bude financovaný z operačného programu Technická pomoc, v rámci vyzvania na projekty technickej pomoci č. OPTP-PO1-SC3-2017-12

Ide o prvý projekt svojho druhu, ktorý za jeden stôl privádza odborníkov za strany, ktoré doteraz spolupracovali len zriedka. Vzniká tak priestor pre hľadanie riešení hlavných problémov, ktoré vníma vo vzťahu k fondom EÚ verejnosť aj tretí sektor. Projekt bude nasledujúcich 12 mesiacov testovať možnosti a hranice pre rozšírenie spolupráce štátu a expertov z radov MNO pri nastavovaní podmienok výziev, pri informovaní a komunikácii s verejnosťou a pri verejnej kontrole a monitorovaní fondov EÚ.

Autori projektu majú ambíciu ukázať potenciál konštruktívnej spolupráce a prínosy otvorenej komunikácie a transparentnosti.

Aktivity projektu budú realizovať experti MNO, ktorí zastupujú občiansku spoločnosť v monitorovacích výboroch operačných programov, cez ktoré sú fondy EÚ investované, v spolupráci s ďalšími expertmi a partnermi, ktorí sa v téme fondov EÚ dlhodobo angažujú. Na strane štátu budú spolupracovať na projekte experti CKO z odboru metodiky, ako aj ľudia zodpovední za riadenie jednotlivých programov na ministerstvách. 

Viac informácií o projekte nájdete v správe z 27. februára 2017 a na stránke CKO

O aktivitách a výstupoch projektu, ako aj o možnostiach zapojiť sa budeme priebežne informovať.


Zdroj: Úrad Splnomocnenca vlády SR pre občiansku spoločnosť, spracované dňa 23.03.2017 


< Späť