itretisektor | TS: Začína projekt Partnerstvo: pilotná spolupráca štátu a expertov občianskej spoločnosti v oblasti fondov EÚ

TS: Začína projekt Partnerstvo: pilotná spolupráca štátu a expertov občianskej spoločnosti v oblasti fondov EÚ

V stredu (15.3.2017) úvodným zasadnutím projektovej rady oficiálne začal pilotný projekt Partnerstvo z dielne expertov mimovládnych neziskových organizácií, aktívnych v téme fondov Európskej únie. Projekt na Slovensku vytvára po prvýkrát priestor pre profesionálnu spoluprácu expertov MNO a štátu v oblasti riadenia a monitorovania fondov EÚ.

Hlavným partnerom projektu je Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu, sekcia Centrálny koordinačný orgán, ktorý má na starosti celkový chod fondov EÚ. Prácu expertov z radov MNO bude koordinovať a zastrešovať Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. 

Projekt bude financovaný z operačného programu Technická pomoc, v rámci vyzvania na projekty technickej pomoci č. OPTP-PO1-SC3-2017-12

Ide o prvý projekt svojho druhu, ktorý za jeden stôl privádza odborníkov za strany, ktoré doteraz spolupracovali len zriedka. Vzniká tak priestor pre hľadanie riešení hlavných problémov, ktoré vníma vo vzťahu k fondom EÚ verejnosť aj tretí sektor. Projekt bude nasledujúcich 12 mesiacov testovať možnosti a hranice pre rozšírenie spolupráce štátu a expertov z radov MNO pri nastavovaní podmienok výziev, pri informovaní a komunikácii s verejnosťou a pri verejnej kontrole a monitorovaní fondov EÚ.

Autori projektu majú ambíciu ukázať potenciál konštruktívnej spolupráce a prínosy otvorenej komunikácie a transparentnosti.

Aktivity projektu budú realizovať experti MNO, ktorí zastupujú občiansku spoločnosť v monitorovacích výboroch operačných programov, cez ktoré sú fondy EÚ investované, v spolupráci s ďalšími expertmi a partnermi, ktorí sa v téme fondov EÚ dlhodobo angažujú. Na strane štátu budú spolupracovať na projekte experti CKO z odboru metodiky, ako aj ľudia zodpovední za riadenie jednotlivých programov na ministerstvách. 

Viac informácií o projekte nájdete v správe z 27. februára 2017 a na stránke CKO

O aktivitách a výstupoch projektu, ako aj o možnostiach zapojiť sa budeme priebežne informovať.


Zdroj: Úrad Splnomocnenca vlády SR pre občiansku spoločnosť, spracované dňa 23.03.2017 


< Späť