itretisektor | TS: Nová výzva v dotačnom systéme „Obnovme si svoj dom“ – podpora rekonštrukcie pamiatok
 • Povinnosť občianskych združení existujúcich pred 1.1.2019 zaslať údaje o štatutárnom orgáne do 30.6.2019

  do registra MNO
 • Vypracovanie výročnej správy

  Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy a športové organizácie majú povinnosť do 30. júna vypracovať výročnú správu za uplynulý kalendárny rok
 • Uložiť výročnú správu

  Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie a neinvestičné fondy majú povinnosť do 15. júla uložiť výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 • Povinnosť pre športové organizácie, ktoré sú prijímateľom verejných prostriedkov a dve po sebe bezprostredne nasledujúce účtovné obdobia mali príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 Eur 
  01.06. - 30.06.2019
  Povinnosť športových organizácií obsadiť funkciu športového kontrolóra do 30.6. 2019
 •  
  01.07. - 31.07.2019
  Povinnosť športových organizácií zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok najneskôr do 31.7.2019
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

TS: Nová výzva v dotačnom systéme „Obnovme si svoj dom“ – podpora rekonštrukcie pamiatok

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo“) vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí na podporu projektov systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok (NKP), ktoré boli zaradené do Zoznamu národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy k 31. 12. 2014. Ministerstvo bude poskytovať dotácie v rámci dotačného systému Obnovme si svoj dom, a to v novom podprograme 1.6 Modernizácia a komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy.

Oprávnenými žiadateľmi o dotácie sú občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, registrované cirkvi alebo náboženské spoločnosti, ale aj obce, vyššie územné celky a rozpočtové alebo príspevkové organizácie v ich zriaďovateľskej pôsobnosti, vysoké školy, Matica slovenská, či fyzické osoby.

Vybraný okruh žiadateľov môže žiadať o podporu na komplexnú rekonštrukciu pamiatok zapísaných v Zozname NKP s prioritou ochrany a obnovy, ktorý vznikol v spolupráci s Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky. Tento zoznam obsahuje najvýznamnejšie nehnuteľné NKP, ktoré vzhľadom na svoj význam a stavebno-technický stav vyžadujú pri obnove prioritu. Maximálna možná suma pridelená jednému projektu je stanovená na 950 000 eur, minimálna výška spolufinancovania projektu je 5 % z celkového rozpočtu projektu.

Vyplnené žiadosti je potrebné doručiť do 18.apríla 2017 (vrátane) na adresu:

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

odbor projektového riadenia

Námestie SNP č. 33

813 31 Bratislava (obálku je potrebné označiť číslom a názvom programu a podprogramu!).

Bližšie informácie k zverejnenej výzve vrátane príslušnej dokumentácie môžete nájsť TU.

Zdroj: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, www.culture.gov.sk, dňa 02.03.2017

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský


< Späť