itretisektor | TS: Nová výzva v dotačnom systéme „Obnovme si svoj dom“ – podpora rekonštrukcie pamiatok

TS: Nová výzva v dotačnom systéme „Obnovme si svoj dom“ – podpora rekonštrukcie pamiatok

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo“) vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí na podporu projektov systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok (NKP), ktoré boli zaradené do Zoznamu národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy k 31. 12. 2014. Ministerstvo bude poskytovať dotácie v rámci dotačného systému Obnovme si svoj dom, a to v novom podprograme 1.6 Modernizácia a komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy.

Oprávnenými žiadateľmi o dotácie sú občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, registrované cirkvi alebo náboženské spoločnosti, ale aj obce, vyššie územné celky a rozpočtové alebo príspevkové organizácie v ich zriaďovateľskej pôsobnosti, vysoké školy, Matica slovenská, či fyzické osoby.

Vybraný okruh žiadateľov môže žiadať o podporu na komplexnú rekonštrukciu pamiatok zapísaných v Zozname NKP s prioritou ochrany a obnovy, ktorý vznikol v spolupráci s Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky. Tento zoznam obsahuje najvýznamnejšie nehnuteľné NKP, ktoré vzhľadom na svoj význam a stavebno-technický stav vyžadujú pri obnove prioritu. Maximálna možná suma pridelená jednému projektu je stanovená na 950 000 eur, minimálna výška spolufinancovania projektu je 5 % z celkového rozpočtu projektu.

Vyplnené žiadosti je potrebné doručiť do 18.apríla 2017 (vrátane) na adresu:

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

odbor projektového riadenia

Námestie SNP č. 33

813 31 Bratislava (obálku je potrebné označiť číslom a názvom programu a podprogramu!).

Bližšie informácie k zverejnenej výzve vrátane príslušnej dokumentácie môžete nájsť TU.

Zdroj: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, www.culture.gov.sk, dňa 02.03.2017

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský


< Späť