itretisektor | TANS: Rozhovor Splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti k pilotnému projektu Partnerstvo
  • Povinná aktivácia elektronických schránok - pripravujeme článok

    Aktivácia elekt. schránok sa v prípade právnických osôb, ktoré nemajú dobrovoľne aktivovanú elekt. schránku začne 1.6.2020.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TANS: Rozhovor Splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti k pilotnému projektu Partnerstvo

Tlačová agentúra neziskového sektora Vám prináša rozhovor so Splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti k pilotnému projektu Partnerstvo, ktorého ktorého cieľom je zvýšiť účasť mimovládneho sektora na kontrole fondov EÚ a na nastavovaní podmienok podpory a hodnotenia projektov.

Pán splnomocnenec, Martin Giertl, nám zodpovedal nasledujúce otázky:

  • Kedy je možné očakávať z Vašej strany zverejnenie informácií k samotnému procesu výberu MNO a expertov na participácii na projekte?

Autormi projektu sú experti MNO nominovaní platformami a strešnými organizáciami MNO združenými v Komore MNO Rady vlády SR pre MNO v roku 2014 ako zástupcovia Rady vlády pre MNO v monitorovacích výboroch pre jednotlivé operačné programy fondov EÚ. Ich menný zoznam je uvedený na tejto stránke. Proces a kritériá pre hodnotenie kandidátov je zverejnený na tejto stránke. Títo experti budú zodpovední aj za realizáciu projektu a za zapojenie ďalších zástupcov tretieho sektora do aktivít projektu.

  • Podľa akých kritérií si budete vyberať mimovládne neziskové organizácie a expertov, s ktorými budete napĺňať projekt?

Projekt je expertný, čiže zapája individuálnych expertov a nie MNO ako subjekty. Experti, ktorí zastupujú sektor v monitorovacích výboroch operačných programov fondov EÚ, mohli byť nominovaní na základe splnenia podmienok schválených Komorou MNO Rady vlády SR pre MNO.

V projekte sú iba dvaja partneri: Centrálny koordinačný orgán ako hlavný partner a prijímateľ podpory z operačného programu Technická pomoc a Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti ako partner projektu zodpovedný za koordináciu expertnej práce a plnenie cieľov projektu.

Zástupcovia tretieho sektora sa budú mať možnosť zúčastniť na projekte účasťou na prieskumoch k otázkam fondov EÚ, účasťou na podujatiach či školeniach a zasielaním podnetov projektovému tímu.

Projekt je postavený na komunikácii a experti zodpovední za jednotlivé aktivity a výstupy budú oslovovať čo možno najväčší počet zástupcov MNO. Projekt bol komunikovaný členom Komory MNO Rady vlády SR pre MNO počas celej fázy prípravy. Členovia komory, ktorí zastupujú platformy a strešné organizácie, mali za úlohu informovať svojich členov o pokroku v príprave projektu.

Tlačová agentúra neziskového sektora v závere už len dodáva, že Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti uverejnil k Pilotnému projektu Partnerstvo aj tlačovú správu, ktorej obsah sme priniesli TU. 


Spracovala: Mgr. Miriama Draškovičová, Tlačová agentúra neziskového sektora, dňa 28.02.2017


< Späť