itretisektor | TANS: Rozhovor k novému Zákonu o registri partnerov verejného sektora z pohľadu neziskového sektora

TANS: Rozhovor k novému Zákonu o registri partnerov verejného sektora z pohľadu neziskového sektora

Dňa 01. februára 2017 nadobudol účinnosť zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení (ďalej len „Zákon o registri partnerov verejného sektora“), ktorý zavádza povinnosť registrácie do registra partnerov verejného sektora pre všetky subjekty, ktoré sa na účely tohto nového zákona považujú za partnerov verejného sektora. Uvedená povinnosť sa za zákonom daných podmienok vzťahuje aj na subjekty pôsobiace v rámci neziskového sektora.

Za účelom priblíženia tohto zákona a jeho uplatňovania v praxi z pohľadu neziskového sektora, Centrálny portál pre neziskový sektor požiadal advokátsku kanceláriu GARANT PARTNER legal s. r. o., ako oprávnenú osobu na zápis do registra partnerov verejného sektora, o poskytnutie rozhovoru:

  • Môžete nám bližšie vysvetliť, kedy sa zákonná povinnosť registrácie do registra partnerov verejného sektora vzťahuje na právne formy neziskového sektora?

V súvislosti s novým Zákonom o registri partnerov verejného sektora je pre všetky organizácie neziskového sektora smerodajné ustanovenie § 2 ods. 4 písm. a) tohto zákona.

Z tohto ustanovenia vyplýva, že za partnerov verejného sektora s povinnosťou zápisu do registra partnerov verejného sektora patria tie mimovládne neziskové organizácie ktoré dodávajú tovary alebo služby na základe zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa Zákona o verejnom obstarávaní za účelom dosiahnutia zisku alebo ak nadobúdajú majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva, ktorých všeobecná hodnota úhrnne prevyšuje sumu 100 000,- EUR. V prípade, že MNO napĺňa čo i len jednu z vyššie uvedených výnimiek, bude sa považovať za partnera verejného sektora, a z dôvodu naplnenia tejto definície bude povinná splniť registračnú povinnosť.

Na prvý pohľad sa výnimky vo vzťahu k neziskovému sektoru javia byť zrozumiteľnými. Avšak na účely jednoznačného vymedzenia, či sa určitá MNO považuje na účely tohto zákona za partnera verejného sektora, si zodpovedanie tejto otázky vyžaduje hlbšie posúdenie.

Pre neziskový sektor bude problém správne si vyložiť druhú výnimku, t.j. „nadobúda majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva, ktorých všeobecná hodnota úhrnne prevyšuje sumu 100 000,- EUR“. V zásade sem spadajú všetky nájomné zmluvy, zmluvy o výpožičke ktoré majú MNO uzatvorené s verejným sektorom, taktiež hnuteľné veci, nehnuteľnosti ale aj rôzne dotačné prostriedky, ktoré MNO nadobúda od verejného sektora. V súvislosti s posúdením, či aj 2% ako jeden z najhlavnejších zdrojov príjmu MNO spadá do § 4 ods. 2 písm. a) tohto zákona, požiadal Centrálny portál pre neziskový sektor Ministerstvo financií SR o stanovisko, ktoré je v súčasnosti zverejnené už aj na webovej stránke Centrálneho portálu pre neziskový sektor. Ministerstvo financií SR v tomto prípade vyslovilo názor, že 2% sú verejnými prostriedkami, avšak nie sú to prostriedkami štátneho rozpočtu. Vzhľadom na takto daný názor (charakter 2%), žiaľ asi sklameme celý neziskový sektor, keď povieme, že aj samotné 2% je s ohľadom na vymedzenie povinnosti registrácie potrebné posudzovať.

Problematickým sa javí i otázka dosiahnutia limitu 100.000,- €. Napr. sám zákon na iných miestach rozlišuje medzi tzv. jednorazovým plnením a tzv. úhrnným plnením. Zákon v niektorých prípadoch limituje plnenie na kalendárny rok, inokedy takéto obmedzenie chýba. V prípade neziskových organizácií by to pri gramatickom výklade zákona mohlo znamenať, že plnenia z rôznych zmlúv sa spočítavajú a nie je limitovaná doba za ktorú sa majú spočítavať. Inak povedané, ak napr. bude MNO poskytovaná dotácia ročne vo výške 20.000,- €, potom v piatom roku dosiahne zákonom stanovené podmienky pre zápis do registra partnerov verejného sektora. Naozaj to takto zákonodarca myslel, alebo nie? Podľa signálov z Ministerstva spravodlivosti to takto zrejme nemá byť. Je tu viac problémových otázok ktoré bude musieť riešiť buď samotná prax resp. ich bude musieť zákonodarca jednoznačne upraviť.

  • Aké sankcie hrozia MNO, ak si nesplnia povinnosť zápisu do registra partnerov v prípade jej vzniku?

Sankcie môžeme rozdeliť do dvoch osobitých kategórií. Verejnoprávne sankcie – pokuty – sú udeľované v zmysle § 13 podľa vo výške do 100.000,- € konečnému užívateľovi výhod, od 10.000,-€ do 100.000,- oprávnenej osobe ak i štatutárnemu orgánu partnera verejného sektora, od 10.000,- € do 1.000.000,- € partnerovi verejného sektora. Samozrejme, závisí to o aká porušenie povinnosti ide a od jeho povahy, závažnosti, spôsobu a jeho následkov. V prípade naplnenia predpokladov podľa § 15 Zákona o registri partnerov verejného sektora je zákonom ustanovená možnosť odstúpenia od zmluvy druhým účastníkom zmluvy, prípadne odloženie plnenia druhým účastníkom zmluvy, ktorý poskytuje plnenie. Zákona o registri partnerov verejného sektora tak špecifickým spôsobom vstupuje do regulácie tohto súkromnoprávneho vzťahu.

  • Aké sú zatiaľ prvé praktické skúsenosti s registráciou MNO?

Počas troch týždňov, odkedy nadobudol účinnosť nový Zákon o registri partnerov verejného sektora sme si mohli všimnúť, že mnohé organizácie sa rozhodnú pre proces zápisu do registra partnerov verejného sektora, a to aj v prípade ak výškou svojich príjmov vrátane majetku, nenaplnili zákonnú definíciu pojmu „partner verejného sektora“. V danom prípade ide o ich dobrovoľné rozhodnutie, ku ktorému pristupujú jednak z dôvodu právnej istoty, ale najmä preto, že pri prijímaní plnení z verejných zdrojov chcú byť voči subjektom verejného sektora transparentným a dôveryhodným subjektom.

Rozhovor bol poskytnutý členkou Advokátskej kancelárie GARANT PARTNER legal s. r. o. – Mgr. Miriamou Draškovičovou, ktorá v rámci advokátskej kancelárie zabezpečuje proces registrácie. Advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s.r.o. ako oprávnená osoba a ako odborný garant Centrálneho portálu pre neziskový sektor zabezpečuje komplexné služby spojené s registráciou do registra partnerov verejného sektora.

V prípade záujmu o konzultácie k registru partnerov verejného sektora alebo k zabezpečeniu procesu registrácie Vašej organizácie do registra partnerov verejného sektora, nás kontaktujte na:

tel. č. 0917 701 358 / sekretariat@gplegal.eu 

Stanovisko Ministerstva financií SR k charakteru 2% môžete nájsť - http://itretisektor.sk/clanok-0-5221/TANS_Stanovisko_Ministerstva_financii_SR_k_charakteru_2.html 


Tlačová agentúra neziskového sektora, spracované dňa 22.02.2017


< Späť