itretisektor | TS: Predĺženie termínu výzvy - decentralizovaná podpora

TS: Predĺženie termínu výzvy - decentralizovaná podpora

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) oznamuje, že predĺži lehotu na zapojenie sa do výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (Kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5).

Pôvodne stanoveným termínom uzavretia výzvy bol 28. február 2017, po novom sa výzva uzatvorí dňa 31. marca 2017. Dôvodmi predĺženia lehoty sú úprava postupov pre slobodné povolania, ktoré nemusia mať pre svoj výkon pridelené IČO, a vydanie metodického výkladu centrálneho koordinačného orgánu v nadväznosti na zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ten si totiž vyžaduje úpravu jednej z podmienok poskytnutia príspevku.

Samotná výzva je zameraná na podporu prístupu k hmotným a nehmotným aktívam malých a stredných podnikov v rámci kultúrneho a kreatívneho priemyslu, a to za účelom tvorby nových pracovných miest (decentralizovaná podpora) a vytvorenia celkového priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, či netechnologických inovácií.

Dokumenty potrebné k vypracovaniu žiadosti o poskytnutie finančného príspevku budú v aktualizovanej verzii k dispozícii na webovej stránke ministerstva: http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/irop-po3-mobilizacia-kreativneho-potencialu-v-regionoch-/vyzva-decentralizovana-podpora-2fc.html. Aktualizáciu výzvy ministerstvo zverejní v priebehu ďalších dní na svojej webovej stránke v sekcii Aktuality: http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/irop-po3-mobilizacia-kreativneho-potencialu-v-regionoch-/aktuality-2fa.html.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 15.02.2017

Zdroj: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, www.culture.gov.sk


< Späť