itretisektor | TANS: Rozhovor s JUDr. Haňdiakom k záverom z tlačovej správy k stretnutiu medzi ministrom financií a signatármi Memoranda

TANS: Rozhovor s JUDr. Haňdiakom k záverom z tlačovej správy k stretnutiu medzi ministrom financií a signatármi Memoranda

Tlačová agentúra neziskového sektora Vám v súvislosti so stretnutím, ktoré sa uskutočnilo dňa 30.01.2017 medzi ministrom financií SR a signatármi Memoranda, prináša rozhovor s JUDr. Petrom Haňdiakom, advokátom a členom rokovacieho tímu reprezentujúceho neziskový sektor. Bližšie o podrobnostiach zo stretnutia sa dočítate v jeho odpovediach:  

  • Podľa tlačovej správy sa zdá, že na rokovaniach s Ministrom financií SR ste otvorili dôležité oblasti pre tretí sektor. Môžete nám vysvetliť bližšie, čo reálne znamenajú tieto závery pre neziskové organizácie?

V prvom rade je potrebné zdôrazniť, že spolupráca s Ministerstvom financií SR na rôznych úrovniach má veľmi dobrú úroveň. Už samotný podpis Memoranda spred dvoch rokov sa stal stabilizátorom nastavených vzťahov, čoho výsledkom je jednak najvyššie prerozdelenie v histórií 2% dane, a jednak vzrástla dôvera ľudí a firiem v to, že tento mechanizmus nie je len dočasný, ale že ide o stabilný nástroj financovania neziskového sektora. Preto hneď v úvode obe strany deklarovali, že Memorandum platí aj naďalej a nie je dôvod v ňom niečo meniť. Na základe tejto skutočnosti sme pána ministra informovali o aktuálnych problémoch MVO a požiadali sme ho o čiastkové zmeny v legislatíve, ktoré by pomohli ešte viac skvalitniť činnosť všetkých foriem neziskových organizácií.

  • O čo teda ide ?

V prvom rade nám ide o to, aby podporili vykonávanie vlastných ekonomických aktivít samotných organizácií. Je to veľmi dôležité, aby popri asignačnej dani, daroch a dotáciách, mali organizácie vytvorený motivačný režim aj pre samotné vykonávanie takých ekonomických aktivít, ktorými jednak viac spropagujú svoju činnosť voči verejnosti a súčasne aj efektívnejšie využijú svoj majetok prípadne skvalitnia svoje služby. Preto sme požiadali ministra financií aby sme mohli otvoriť ustanovenia zákona o dani z príjmov v časti oslobodenie od dane a pokúsime predložiť MF SR návrh, aby sme našli priestor na oslobodenie časti príjmov z reklám, z prenájmu, z predaja majetku a pod. vrátane príjmov z inej zárobkovej činnosti, samozrejme okrem príjmov z podnikania. Za týmto účelom máme v krátkej dobe prvé pracovné stretnutie s MF SR, kde začíname s prípravou týchto zmien. Verím, že sa nám podarí vymyslieť taký mechanizmus čiastkových oslobodení, ktorým dá MF SR zelenú.

  • Takisto ste otvorili tému kapitalizácie nadácií, o ktorej sa v neziskovom sektore hovorí už dlhodobo. Je v tejto téme niečo nové?

Áno. Myslím si, že dozrel čas, aby sme povolili nadáciám, odložiť si čas peňazí získaných asignáciou 2% dane do nadačného imania a tak si začať budovať základiny. Tento proces prebiehal v Čechách pred 20 rokmi z privatizovaných financií, čo už na Slovensku nie je možné. Preto sme sa snažili nájsť mechanizmus, ktorý začne proces budovania veľkých základín, ktoré budú v budúcnosti zo svojich výnosov poskytovať financie neziskovým organizáciám. Podstatou tohto návrhu bude, že uložením peňazí do nadačného imania splní nadácia účel použitia 2% dane. V rámci rokovaní s MF SR ideme hľadať optimálne percento pre určenie pomeru, koľko percent si bude môcť nadácia takto uložiť na budúce výnosy. Toto je prvý krok. Ak sa nám podarí tento rok dostať do túto zmenu do zákona o dani z príjmov, začneme s prípravou ďalších zmien inštitútov, ktoré podporia výnosy z týchto peňazí.

  • V zápise z rokovaní bol aj zmienka o dlho očakávanej charitatívnej lotérií. Čo bolo predmetom rokovania k tejto téme?

Pre neziskový sektor je to veľmi dôležitá téma, nakoľko jej spustením by sa vytvoril ďalší veľký zdroj prísunu financií na verejnoprospešné aktivity. Preto sme odprezentovali ministrovi súčasný stav a navrhli sme spôsoby, ako by sa mohla lotéria v krátkej dobe začať pripravovať. Samozrejme, keďže ide o zložitú tému, dohodli sme na ďalšom stretnutí v krátkej dobe, kde bude vytvorená pracovná skupina, ktorá bude mať za cieľ nájsť optimálny variant pre spustenie charitatívnej lotérie.

  • Myslíte, že sa to môže podariť?

Samozrejme, je ťažké predvídať , nakoľko je to náročný proces, ale po jednaní s pánom ministrom som mierny optimista.

  • . . . . ešte ak môžeme, ako to vyzerá aktuálne s legislatívou neziskového sektora?

Tak v tejto oblasti budú musieť nastať vážnejšie zmeny. Očakávame v krátkej dobe zverejnenie zákona o registri, ktorý by mal nastaviť jasné pravidlá pre registráciu MVO a súčasne vyriešiť tie problémové veci, ktoré trápia sektor dlhodobo,. Súčasne si myslím, že nastal čas, aj na základe vyššie uvedených skutočností, na otvorenie zákona o nadáciách, fondoch, všeobecne prospešných organizácií a pokúsiť sa odstrániť respektíve zmeniť tie veci, ktoré prax overila a ktoré sťažujú činnosť týchto subjektov. Hneď ako to budeme mať pripravené, budeme o tom všetky MVO informovať.

JUDr. Petrovi Haňdiakovi, ako aj celému rokovaciemu tímu, si týmto dovoľujeme poďakovať za ich úsilie zlepšovať fungovanie neziskového sektora. Tlačová agentúra neziskového sektora túto problematiku naďalej sleduje a o aktualizovaných informáciach Vás budeme včas informovať. 


Tlačová agentúra neziskového sektora, 01.02.2017


< Späť