itretisektor | TS: Zlučovanie príbuzných učebných odborov
  • Zjednodušenie administratívy pre MNO - vyplňte krátky dotazník

    vyplňte nás dotazník, v sekcii \"Výskumný inštitút\" a pomôžte nám získať relevantné podklady.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TS: Zlučovanie príbuzných učebných odborov

Vláda Slovenskej republiky sa uzniesla na návrhu novely zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh novely Školského zákona“), ktorou sa zavedie pre školy možnosť zlúčiť príbuzné odbory do jednej triedy.

V súčasnosti totiž mnohé stredné školy neraz riešia situáciu, kedy nemôžu otvoriť študijný odbor alebo učebný odbor z dôvodu nedostatočného počtu prihlásených žiakov. V zmysle § 33 ods. 10 Školského zákona sa na otvorenie učebného odboru vyžaduje minimálny počet ôsmich žiakov. Tento počet je spravidla ťažko naplniteľný v rámci niektorých špeciálnych učebných odborov s technickým zameraním.

Zmyslom návrhu novely Školského zákona je vypustiť z ustanovenia stanovenie minimálneho povinného počtu nahlásených žiakov na učebný odbor. Stredné školy budú podľa navrhovanej zmeny môcť zriadiť skupinu žiakov v prípadoch, keď je potrebné vytvoriť skupinu žiakov v odboroch vzdelávania v systéme duálneho vzdelávania, v odboroch vzdelávania s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce, či málopočetných odboroch.

V praxi to znamená, že školy budú môcť otvoriť triedy, v ktorých sa budú sústavne vzdelávať žiaci nahlásení na síce odlišné, ale zato zameraním príbuzné učebné odbory. O návrhu novely Školského zákona sa teraz bude diskutovať na pôde Národnej rady Slovenskej republiky.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 24.01.2017

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, www.minedu.sk


< Späť