itretisektor | TS: Zlučovanie príbuzných učebných odborov
 • ** Stupavská konferencia 2019**

  17-18 októbra v Novej Cvernovke v Bratislave
 • Stravovanie v súkromných školách inak ako v štátnych

  V inštitúte Školská spoločnosť je zverejnený odborný článok, ktorý sa zaoberá možnosťou uplatnenia iných postupov stravovania v súkromných školách ako v štátnych zariadeniach.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

TS: Zlučovanie príbuzných učebných odborov

Vláda Slovenskej republiky sa uzniesla na návrhu novely zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh novely Školského zákona“), ktorou sa zavedie pre školy možnosť zlúčiť príbuzné odbory do jednej triedy.

V súčasnosti totiž mnohé stredné školy neraz riešia situáciu, kedy nemôžu otvoriť študijný odbor alebo učebný odbor z dôvodu nedostatočného počtu prihlásených žiakov. V zmysle § 33 ods. 10 Školského zákona sa na otvorenie učebného odboru vyžaduje minimálny počet ôsmich žiakov. Tento počet je spravidla ťažko naplniteľný v rámci niektorých špeciálnych učebných odborov s technickým zameraním.

Zmyslom návrhu novely Školského zákona je vypustiť z ustanovenia stanovenie minimálneho povinného počtu nahlásených žiakov na učebný odbor. Stredné školy budú podľa navrhovanej zmeny môcť zriadiť skupinu žiakov v prípadoch, keď je potrebné vytvoriť skupinu žiakov v odboroch vzdelávania v systéme duálneho vzdelávania, v odboroch vzdelávania s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce, či málopočetných odboroch.

V praxi to znamená, že školy budú môcť otvoriť triedy, v ktorých sa budú sústavne vzdelávať žiaci nahlásení na síce odlišné, ale zato zameraním príbuzné učebné odbory. O návrhu novely Školského zákona sa teraz bude diskutovať na pôde Národnej rady Slovenskej republiky.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 24.01.2017

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, www.minedu.sk


< Späť