itretisektor | TS: Oznam o možnosti zapojenia sa do projektov Európskeho zboru solidarity

TS: Oznam o možnosti zapojenia sa do projektov Európskeho zboru solidarity

Európsky zbor solidarity (European Solidarity Corps, ESC) je nová iniciatíva Európskej únie, ktorá má mladým ľuďom vo veku od 18 do 30 rokov poskytnúť možnosť pomáhať mimovládnym organizáciám, miestnym orgánom alebo súkromným spoločnostiam pri zvládaní náročných situácií v celej Európskej únii, napríklad:

  • pri obnove obcí po prírodných katastrofách,
  • pri riešení sociálnych problémov, ako sú sociálne vylúčenie, chudoba, zdravotné a demografické výzvy,
  • pri prijímaní a integrácii utečencov.

Uvedená iniciatíva je zameraná hlavne na tých mladých ľudí, ktorí majú odhodlanie a ochotu venovať časť svojho života pomoci iným. Mladí ľudia tu môžu získať zručnosti a skúsenosti (vrátane jazykových), ktoré môžu byť pre nich užitočné pri hľadaní svojho budúceho zamestnania alebo pri zvažovaní svojho ďalšieho vzdelávania alebo odbornej prípravy.

Európsky zbor solidarity je otvorený aj širokému okruhu organizácií, ktoré sa môžu prostredníctvom tejto iniciatívy zapojiť do realizácie projektov, v rámci ktorých budú pre realizáciu svojich projektov hľadať potenciálnych dobrovoľníkov, pracovníkov alebo stážistov.

Bližšie informácie o tom, ako sa zapojiť alebo zaregistrovať, sa dočítate na: 

https://europa.eu/youth/SOLIDARIty_sk

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4165_sk.htm

https://ec.europa.eu/info/eu-solidarity_sk


Zdroj: Úrad Splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, spracované dňa 19.12.2016 


< Späť