itretisektor | TS: Ústavný súd SR bude posudzovať súlad Zákona o ochrane Pamiatkového fondu a Zákona o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty
 • ** Stupavská konferencia 2019**

  17-18 októbra v Novej Cvernovke v Bratislave
 • Stravovanie v súkromných školách inak ako v štátnych

  V inštitúte Školská spoločnosť je zverejnený odborný článok, ktorý sa zaoberá možnosťou uplatnenia iných postupov stravovania v súkromných školách ako v štátnych zariadeniach.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

TS: Ústavný súd SR bude posudzovať súlad Zákona o ochrane Pamiatkového fondu a Zákona o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty

Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ÚSSR“) na neverejnom zasadnutí pléna, konanom dňa 23. novembra 2016 rozhodol, že prijíma návrh skupiny skupiny 30 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky o súlade § 33 ods. 7 písm. a) v spojení s § 33a zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane pamiatkového fondu“) a § 13 ods. 8 písm. a) v spojení s § 13 ods. 9 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o múzeách a galériách“) s čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods. 2, čl. 35 ods. 1 v spojení s čl. 13 ods. 4, čl. 44 ods. 2, čl. 46 ods. 1 a čl. 55 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „Návrh“) na ďalšie konanie.

Napadnutá právna úprava sa týka oprávnenia na výkon reštaurátorskej činnosti na národných kultúrnych pamiatkach a zbierkových predmetov z oblasti výtvarného umenia (diela maliarskeho, sochárskeho a úžitkového umenia).

Ako vyplýva z podaného návrhu poslancov: „Nadobudnutím účinnosti napadnutej právnej úpravy dňa 1. januára 2016 došlo k intenzívnemu zásahu do právneho postavenia reštaurátorov v oblasti reštaurovania národných kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov výtvarného umenia a k vážnemu narušeniu hospodárskej súťaže na týchto dvoch trhoch poskytovania reštaurátorských služieb. K tomu došlo tým, že napadnutá právna úprava zrušila ich dovtedajšie výlučne oprávnenie vykonávať reštaurovanie v tejto oblasti a zverila oprávnenie vykonávať rovnakú podnikateľskú činnosť v reštaurovaní aj Pamiatkovému úradu Slovenskej republiky, ktorý je štátnym orgánom.“

Celé znenie Návrhu môžete nájsť dole v prílohe.

Časti Návrhu, v ktorom poslanci žiadajú pozastaviť účinnosť § 33 ods. 7 písm. a) v spojení s § 33a Zákona o ochrane pamiatkového fondu a § 13 ods. 8 písm. a) v spojení s § 13 ods. 9 Zákona o múzeách a o galériách, ÚSSR nevyhovel.


Zdroj: Ústavný súd Slovenskej republiky, www.concourt.sk

Spracovala: Mgr. Miriama Draškovičová, advokátsky koncipient, dňa 25.11.2016

Súbory:

< Späť