itretisektor | TS: Možnosť zapojenia sa do tvorby novely Info zákona
 • Zjednodušenie administratívy pre MNO - vyplňte krátky dotazník

  vyplňte nás dotazník, v sekcii \"Výskumný inštitút\" a pomôžte nám získať relevantné podklady.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Žiadne udalosti.

TS: Možnosť zapojenia sa do tvorby novely Info zákona

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo do legislatívneho procesu (ešte pred samotným začatím medzirezortného pripomienkového konania) ako predbežnú informáciu - návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „Návrh novely Info zákona“) na základe Programového vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2016-2020.

Základný cieľ Návrhu novely Info zákona spočíva okrem napĺňania ambícií Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016-20201 aj v odstránení nedostatkov, ktoré bránia efektívnemu získavaniu požadovaných informácií ako aj efektívnej práci orgánov a subjektov verejnej správy (verejného sektora), a to najmä prostredníctvom 

 1. precizovania pojmu „k dispozícii“ negatívnym spôsobom,
 2. prehodnotenia definície povinnej osoby podľa § 2 ods. 3 (právnická osoba založená alebo zriadená povinnou osobou podľa § 2 ods. 1 alebo 2) a prehodnotenia informačnej povinnosti o nakladaní s majetkom povinnej osobypodľa § 2 ods. 3,
 3. možnosti zverejnenia častých odpovedí (tzv. FAQ),
 4. stanovenia režimu spôsobu sprístupnenia medzi žiadateľom a povinnou osobou,
 5. zavedenia inštitútu prerušenia plynutia lehôt počas odosielania zákonných výziev/oznámení,
 6. predĺženia lehôt na vybavenie odvolania,
 7. spoplatňovania pre vymedzené povinné osoby v žiadostiach, ktoré vyžadujú sprístupnenie informácií
 8. veľkého rozsahu,
 9. spoplatňovania v prípade ak žiadateľ trvá na sprístupnení zverejnených informácií. 

Za účelom zvýšenia transparentnosti sa navrhuje rozšíriť okruh povinne zverejňovaných informácií podľa § 5a (napr. presné definovaný rozsah informácií povinne zverejňovaných obcou a vyšším územným celkom, zverejňovanie informácií o osobe, ktorá zastáva funkciu štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu v povinnej osobe podľa § 2 ods. 3).

Zároveň vo vzťahu k inštitútu povinne zverejňovanej zmluvy sa navrhuje nahradiť existujúce zverejňovanie na webových sídlach (týkajúce sa Národnej banky Slovenska, obcí, vyšších územných celkov, povinné osoby, ktoré sú ich rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, a povinné osoby, v ktorých majú viac ako 50% účasť) zverejňovaním v Centrálnom registri zmlúv. Zjednotenie prispeje k väčšej prehľadnosti a súčasne odbremení webové sídla týchto povinných osôb. V súvislosti so zverejňovaním zmlúv v Centrálnom registri zmlúv sa stanovuje režim opravy nesprávne zverejnených údajov.

Do prípravy tvorby Návrhu novely Info zákona sa môže zapojiť aj verejnosť, a to formou zasielania podnetov a návrhov. Tie majú byť vecne zamerané k základnému cieľu a tézam predkladanej novely.

Kontaktné údaje na zasielanie podnetov a návrhov:

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Sekcia legislatívy
odbor legislatívy občianskeho a obchodného práva
pán JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M. (Tübingen)
Župné námestie 13
813 11 Bratislava
email: robert.dobrovodsky@justice.sk, tel: 02 888 91 999

Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania je stanovený na február 2017.

Zdroj: Slov – Lex

Spracovala: Mgr. Miriama Draškovičová, advokátsky koncipient 


1 Podľa tohto vyhlásenia „vláda SR bude dôsledne uplatňovať princípy otvoreného vládnutia v záujme vytvárania priestoru pre participáciu občanov na tvorbe verejnej politiky a zvyšovania transparentnosti procesov rozhodovania verejnej správy, čím sa zvyšuje priestor pre verejnú kontrolu a zužuje priestor pre korupciu. Vláda bude najmä podporovať prepájanie štátnych databáz, ktoré zverejňuje, dôsledne dohliadať na plnenie zákonných povinností zverejňovania alebo sprístupňovania informácií vrátane súdnych rozhodnutí a rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní a zavedie povinné zverejňovanie profesných životopisov a platov štátnych nominantov. Vláda zavedie povinné zverejňovanie úradných dokumentov obcí a krajov, ako sú zápisnice z rokovaní zastupiteľstva a komisií, vrátane hlasovania poslancov. Vláda zváži možnosť rozšírenia pôsobnosti Úradu pre ochranu osobných údajov o kontrolu zverejňovania informácií verejnou správou z pohľadu osobných údajov, ako aj práv občanov na informácie. Vláda v záujme zdokonalenia a rozšírenia systému povinného zverejňovania zmlúv najmä spresní zákonnú povinnosť obchodných spoločností so stopercentným verejným vlastníctvom zverejňovať zmluvy, predĺži povinné zverejňovanie zmlúv na internete z piatich na desať rokov od ich účinnosti a vytvorí mechanizmus kontroly dodržiavania povinnosti zverejňovania zmlúv. Vláda vytvorí priestor na zverejňovanie zmlúv samospráv na jednom centrálnom registri.“.

< Späť