itretisektor | TS: Dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2017

TS: Dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2017

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí na poskytnutie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu v rámci dotačných programov Obnovme si svoj dom a Kultúra znevýhodnených skupín na rok 2017.

Do výzvy v programe Obnovme si svoj dom ministerstvo zahrnulo päť podprogramov, v ktorých majú žiadatelia možnosť získať dotáciu na podporu ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva:

podprogram 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok

podprogram 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva

podprogram 1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu

podprogram 1.4 Obnova historických parkov a architektonických areálov v kritickom stavebno-technickom stave

podprogram 1.5 Národný cintorín v Martine

Každý úspešný žiadateľ môže poskytnutú finančnú podporu použiť na pamiatkový alebo reštaurátorský výskum, či na nákup materiálov a služieb využitých v rámci realizácie konkrétneho projektu.

Výzva v programe Kultúra znevýhodnených skupín sa skladá zo štyroch podprogramov, ktoré majú za cieľ podporiť projekty zamerané na kultúrne aktivity osôb so zdravotným postihnutím a inak znevýhodnených skupín obyvateľstva:

podprogram 2.1 Živá kultúra,

podprogram 2.2 Periodická tlač

podprogram 2.3 Neperiodická tlač

podprogram 2.4 Neformálne vzdelávanie v oblasti kultúry ľudí so zdravotným postihnutím

Termín uzávierky podávania žiadostí je pre obidva programy stanovený na 19. decembra 2016.

Ďalšie informácie môžete nájsť aj na internetovej stránke ministerstva: http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/dotacie/dotacie-2017-310.html

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 25.10.2016

Zdroj: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, www.culture.gov.sk


< Späť