itretisektor | TS: Plánované zmeny Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

TS: Plánované zmeny Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) zverejnilo tézy k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania UČIACE SA SLOVENSKO (ďalej len „národný program“).

Celková príprava národného programu je rozdelená do niekoľkých fáz, pričom prvá fáza spočíva v predložení návrhu cieľov v oblasti výchovy a vzdelávania detí a mládeže do 18 rokov v časovom období desiatich rokov.

Dôležitou zmenou je nahradenie pojmu „povinná školská dochádzka“ za „povinné vzdelávanie,“ ktoré by sa podľa ministerstva malo začať už po dovŕšení 5 rokov veku dieťaťa a skončiť po dovŕšení 17. roku veku. Povinné vzdelávanie detí v piatom roku života by prebiehalo v prípravných ročníkoch základných škôl alebo v poslednom ročníku materskej školy. Zmeny by mali nastať aj v prerozdelení ročníkov na základných školách podľa stupňov. Do prvého stupňa má byť podľa návrhu zaradený aj piaty ročník základnej školy, pričom zvyšné štyri ročníky ostanú zaradené v druhom stupni. Na úrovni prvého stupňa základnej školy po novom žiaci nebudú opakovať ročník.

Zmeny navrhované v tézach dokonca pripúšťajú aj aplikáciu inštitútu domáceho vzdelávania, ktorý by mohli rodičia dieťaťa v prípade záujmu využiť v rámci prvého stupňa základnej školy. Výkon domáceho vzdelávania by uskutočňovali samotní rodičia, alebo vzdelávací expert. Škola, do ktorej je dieťa zapísané, by plnila úlohu garanta kvality domáceho vzdelávania. Čo sa týka hodnotenia žiaka, namiesto známkových hodnotení (ktoré podľa ministerstva vedú k zbytočnému vzájomnému porovnávaniu žiakov) sa budú uprednostňovať iné, opisné formy hodnotenia, ktoré umožňujú porovnávať aktuálnu úroveň vedomostí a zručností žiaka s jeho predchádzajúcou úrovňou. Dôraz sa bude klásť na priebežné, formatívne hodnotenie a v oveľa väčšej miere sa bude využívať aj neformálne hodnotenie žiakov.

Ministerstvo však zdôrazňuje, že akékoľvek zmeny bude možné aplikovať len po úspešnom pochopení dôležitosti povolania učiteľa. Na základe zverejnených téz by učiteľ nemal byť chápaný ako osoba „len“ odovzdávajúca poznatky a hodnoty, ale mal by mať postavenie akéhosi sprievodcu v procese učenia sa a spolutvorcu vzdelávacieho prostredia. Zmeniť by sa malo aj kontinuálne vzdelávanie učiteľov a to zmenou tzv. kreditového systému. Kontinuálne vzdelávanie by sa malo realizovať rôznymi formami a aj priamo v školách a školských kolektívoch. Ministerstvo v tézach navrhuje aj riešenie finančného ohodnotenia učiteľov a odborných zamestnancov tým spôsobom, že navrhuje úroveň ich mzdy aspoň 80 percent priemernej mzdy ostatných povolaní s požadovaným vysokoškolským vzdelaním.

V druhej polovici októbra 2016 sa budú usporadúvať okrúhle stoly, počas ktorých bude o tézach diskutovať odborná verejnosť a na základe výsledkov diskusií a vyjadrení bude vypracovaná verzia národnému programu, ktorú ministerstvo predloží na diskusiu širokej verejnosti. Podľa predpokladov ministerstva by sa národný program mal predložiť na rokovanie vlády a následne do Národnej rady Slovenskej republiky v prvom štvrťroku 2017.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 20.10.2016

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, www.minedu.sk


< Späť