itretisektor | TS: Operačný program Výskum a inovácie - výzva

TS: Operačný program Výskum a inovácie - výzva

Výskumná agentúra vyhlásila v rámci operačného programu Výskum a inovácie (ďalej len „OP VaI“) z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, výzvy s celkovým objemom v hodnote takmer 500 miliónov eur.

Výzvy sú zväčša otvorené, čo dáva žiadateľom možnosť predkladať žiadosti o nenávratný finančný príspevok až kým sa alokovaná suma nevyčerpá. Kľúčový dokument OP VaI s názvom „Poznatkami k prosperite – Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (RIS3 SK)“ predstavuje základný strategický nástroj spôsobilý podporiť oblasť výskumu a inovácií v Slovenskej republike. Pomocou globálnej excelentnosti a lokálnej relevantnosti sa má navyše dosiahnuť zvýšenie prínosu výskumu k hospodárskemu rastu.

Výskumné projekty vytýčené na programové obdobie rokov 2014 až 2020 majú byť zamerané najmä na materiálový výskum a nanotechnológie, informačno-komunikačné technológie, či pôdohospodárstvo a životné prostredie.

Vysoký počet žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy „Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3“ vychádza aj zo spolupráce neziskového sektora, akademickej sféry a podnikov z oblasti výskumu a vývoja. Do konca októbra 2016 je otvorená aj dopytovo - orientovaná výzva na podporu Dlhodobého strategického výskumu a vývoja v oblastiach špecializácie RIS3 SK z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít SR.

K jednotlivým žiadostiam o nenávratný finančný príspevok sa po novom vyjadrujú aj experti zo zahraničia. Alokovaná suma predstavuje hodnotu 288 miliónov eur a budúci prijímatelia pomoci ju budú využiť najmä na priemyselný a experimentálny výskum jednotlivých oblastí špecializácie RIS3.

Ďalšie informácie je možné získať na internetových stránkach: www.opvai.sk a www.vyskumnaagentura.sk.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 13.10.2016

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky


< Späť