itretisektor | TS: Plánovaný návrh novely zákona o neziskových organizáciách – zahraničný agent
 • Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018

 • Zmena zákona o športe prijatá NRSR

  pripravujeme článok k popisu zmien, sledujte náš portál.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

TS: Plánovaný návrh novely zákona o neziskových organizáciách – zahraničný agent

Dňa 23. septembra 2016 bol do Národnej rady Slovenskej republiky doručený poslanecký návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov (ďalej len „plánovaný návrh novely zákona“).

Cieľom plánovaného návrhu novely zákona je sprehľadniť štruktúru a činnosť mimovládnych neziskových organizácií, ktoré sú akýmkoľvek spôsobom napojené na financie zo zahraničia a ktoré vykonávajú propagačnú a agitačnú činnosť na území Slovenskej republiky.

Podľa tohto návrhu novely zákona by sa za zahraničného agenta mala považovať aj nezisková organizácia, ktorá je organizačne podriadená zahraničnému subjektu alebo ktorej aktivity sú riadené alebo financované zahraničným subjektom alebo ktorá koná na základe rozkazu, požiadavky, pod vplyvom, alebo pod kontrolou zahraničného subjektu. Taktiež každá ďalšia nezisková organizácia, ktorá je organizačne alebo finančne naviazaná na iného zahraničného agenta.

Cieľom tejto sekundárnej definície je, aby boli za zahraničných agentov považované nielen tie neziskové organizácie, ktoré sú na zahraničné organizácie, zdroje a financovanie naviazané priamo, ale aj tie neziskové organizácie, ktoré sú na zahraničné organizácie, zdroje a financovanie naviazané nepriamo cez sprostredkovateľov.

Nezisková organizácia, ktorá by spĺňala definíciu zahraničného agenta, by musela pri všetkých aktivitách vykonávaných pod svojím názvom uvádzať za svojím názvom zreteľný dodatok „Pozor! Zahraničný agent.“. Táto povinnosť by sa mala týkať aj tlačených propagačných materiálov, webstránok, videí, reklám, verejných vystúpení a akýchkoľvek iných aktivít.

Za účelom sprehľadnenia financovania a činnosti neziskových organizácií presadzujúcich záujmy zahraničných subjektov a zároveň za účelom sprísnenia dohľadu nad ich pôsobením, by sa mal zriadiť nový register zahraničných agentov, ktorý by mal viesť Ministerstvo vnútra SR. Nezisková organizácia spĺňajúca definíciu zahraničného agenta by sa tak okrem registrácie do registra neziskových organizácií mala zaregistrovať aj do tohto nového registra. Formálne by vznikla až dňom, kedy by rozhodnutie o registrácii do obidvoch menovaných registrov, nadobudlo právoplatnosť.

Mimovládne neziskové organizácie, ktoré by nesplnili povinnosti stanovené týmto návrhom, by mali byť finančne sankcionované. Pôsobenie zahraničných agentov, ktorí na území Slovenskej republiky pôsobia v iných právnych formách (napr. ako občianske združenia) plánuje byť predmetom ďalšej právnej úpravy.

K plánovanému návrhu novely zákona zaujal svoje stanovisko aj Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti, ktorý ho považuje za absolútne nepochopenie významu, úloh a potrieb občianskej spoločnosti na Slovensku, pričom je v úplnom rozpore s demokratickými princípmi a ochranou základných práv a slobôd.

Celé znenie plánovaného návrhu novely zákona spolu s jeho dôvodovou správou môžete nájsť TU.

O legislatívnom procese tohto návrhu Vás budeme priebežne informovať.


Zdroj: Národná rada Slovenskej republiky

Spracovala: Mgr. Miriama Draškovičová, advokátsky koncipient 


< Späť