itretisektor | TS: Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2016 – 2019 predložený do vnútrorezortného pripomienkového konania

TS: Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2016 – 2019 predložený do vnútrorezortného pripomienkového konania

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len Úrad") vytvoril participatívnym spôsobom návrh Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2016 – 2019 (ďalej len „Akčný plán OGP 2016 – 2019“). 

Akčný plán OGP 2016 – 2019 bol vytvorený v priestore expertných pracovných skupín v oblastiach otvorené informácie/dáta, otvorené vzdelávanie, participácia, otvorená justícia a webová aplikácia modulu dotačných schém. Znenie Akčného plánu bolo konzultované s odbornou verejnosťou na troch regionálnych workshopoch v Košiciach (21.03.2016), v Banskej Bystrici (22.03.2016) a v Bratislave (23.03.2016). K návrhu predkladaného akčného plánu bola taktiež verejná online diskusia v čase od 15.03. - 15.04.2016. 

V termíne od 10. – 24.06.2016 je Akčný plán OGP 2016 – 2019 predmetom vnútrorezortného pripomienkového konania, v rámci ktorého sa k materiálu vyjadrujú dotknuté zložky MV SR. Následne bude materiál predložený do predbežného pripomienkového konania, medzirezortného pripomienkovania a následne na rokovanie vlády SR. 

Verzia Akčného plánu OGP 2016 – 2019, ktorá bola predložená do vnútrorezortného pripomienkového konania, je dostupná na stiahnutie TU. Znenie úloh bolo aktualizované na základe pripomienok zo strany vybraných ústredných orgánov štátnej správy, s vedením ktorých viedol splnomocnenec vlády SR rokovania. 

O vývoji materiálu Vás budeme prostredníctvom Úradu informovať. 


Zdroj: Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, spracované dňa 14.06.2016


< Späť