itretisektor | TANS: Rozhovor s hlavným kontrolórom športu
  • Zjednodušenie administratívy pre MNO - vyplňte krátky dotazník

    vyplňte nás dotazník, v sekcii \"Výskumný inštitút\" a pomôžte nám získať relevantné podklady.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TANS: Rozhovor s hlavným kontrolórom športu

Tlačová agentúra neziskového sektora pri príležitosti vymenovania hlavného kontrolóra športu vládou SR dňa 18. mája 2016, oslovila p. Ing. Alicu Fisterovú so žiadosťou o poskytnutie rozhovoru, ktorým by nám priblížila problematiku postavenia a právomocí novej funkcie hlavného kontrolóra športu vo vzťahu k športovým organizáciám (klubom).

Zaujímali nás nasledovné otázky: 

  • Jednou z úloh hlavného kontrolóra v športe v rámci výkonu odbornej kontroly v športe je aj metodicky usmerňovať plnenie úloh kontrolórov a vzdelávať kontrolórov športových organizácií, ktoré sú prijímateľmi verejných prostriedkov. Ako bude v praxi spočívať výkon tejto úlohy? Čo môžu kontrolóri pre efektívnejší výkon svojej funkcie očakávať od Vás ako hlavného kontrolóra športu?

Túto úlohu považujem za jednu z najvýznamnejších činností hlavného kontrolóra športu. Kontrolór národného športového zväzu by mal mať rozsiahle vedomosti nielen o slovenskej legislatívne ale aj o predpisoch medzinárodných športových organizácii, ktorých sú zväzy členmi. Je to náročný post, ktorý si vyžaduje flexibilitu, veľký rozsah vedomostí a ochotu pomôcť svojim členom pri riešení problémov.

Pre hlavného kontrolóra v športe bude činnosť a poznanie kontrolórov dôležitým zdrojom informácii, ktoré môžu pomôcť v správe slovenského športu ako celku. Vzťah medzi hlavným kontrolórom športu a kontrolórmi národných športových zväzov by mal byť založený na vzájomnej dôvere, komunikácii, synergii a riešení problémov. Od hlavného kontrolóra v športe môžu očakávať usmernenia a odporučenia pri aplikácii nového zákona o športe, ako aj pri aplikácii iných zákonov, s ktorými sa športová obec pri svojej činnosti stretáva. Na základe vzájomnej komunikácie, sa následne upravia aj okruhy vzdelávania kontrolórov tak, aby v čo najväčšej miere reagovali na problémy v praxi. 

  • Na čo by si mali dať kontrolóri v súvislosti s ich funkciou pozor resp. čoho by sa mali vyvarovať?

Kontrolór zväzu musí mať poznatky z právnej a ekonomickej oblasti a pri svojom výkone sa budú stretávať s posudzovaním právnych aktov výkonných orgánov ako aj iných orgánov národných športových zväzov. Kontrolóri musia dbať na zákonnosť rozhodnutí zväzu a dodržanie všetkých pravidiel, ktoré stanovuje platný zákon o športe. Pri svojej činnosti sa budú pravidelne stretávať aj s problémami klubov a členov zväzu, ktoré budú riešiť. Pri plnení ich úloh im budem ako hlavný kontrolór v športe nápomocná a spoločne budeme riešiť komplikované situácie, ktoré vyplynú z aplikačnej praxe. 

  • Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe v platnom znení pri postupe kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra športu odkazuje na ustanovenia nového zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v platnom znení o vykonávaní následnej finančnej kontroly. Inštitút následnej finančnej kontroly sa však týmto zákonom transformoval do kompetencií vnútorného auditu. Znamená to, že aj hlavný kontrolór športu bude napr.: pri kontrole spôsobu využitia sponzorského, postupovať v intenciách ustanovení o vládnom audite, resp. akým spôsobom bude postupovať v súvislosti s vyššie uvedenou kontrolnou činnosťou?

Ako hlavný kontrolór športu budem pri kontrole použitia prostriedkov zo štátneho rozpočtu postupovať podľa pravidiel a procesov definovaných v zákone č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole o audite. Pri používaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu je potrebné vždy brať do úvahy to, či sú využívané hospodárne, efektívne, účelne a účinne. V prípade zmlúv o sponzorstve v športe bude proces kontroly nastavený tak, aby bol dodržaný princíp využitia poskytovaných prostriedkov a aby boli dodržané pravidlá, ktoré určil Zákon o športe, a aby bolo sponzorské použité skutočne na športovú činnosť. 

  • Akým spôsobom bude postupovať hlavný kontrolór športu pri výkone svojej činnosti, napr.: pri kontrole spôsobu využitia sponzorského poskytnutého na základe zverejnenej zmluvy o sponzorstve v športe?

Ako som už spomínala, v prípade zmlúv o sponzorstve v športe bude proces kontroly primerane použitý na tieto špecifické typy zmlúv, s dôrazom na dodržanie pravidiel stanovených v Zákone o športe, pričom použitie takto poskytnutých financií športovej organizácii musí byť na športovú činnosť. 

  • Kontrolórom športových organizácii vyplýva v zmysle ustanovenia § 14 ods. 8 Zákona o športe povinnosť podať hlavnému kontrolórovi športu v zákonom ustanovenej lehote podnet v prípade, ak športová organizácia aj napriek predchádzajúcemu upozorneniu neodstránila závažný nedostatok zistený kontrolórmi pri ich kontrolnej činnosti. Zákon o športe a ani dôvodová správa bližšie nevymedzuje, čo sa rozumie pod pojmom závažný nedostatok. Z toho dôvodu, v ktorých situáciách porušenia Zákona o športe športovou organizáciou je podľa Vás nutné, aby sa na Vás kontrolóri obracali so svojimi podnetmi?

Toto ustanovenie zákona je pre prípad, ak športové organizácie a členovia v pôsobnosti zväzového kontrolóra nie sú navzájom súčinní alebo neposkytujú zväzovému kontrolórovi dostatočné informácie pre riadne posúdenie podaní. V prípade ak kontrolór zväzu zistí závažné porušenie zákona o športe, ktoré má vplyv na stratu spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov, informuje o tomto hlavného kontrolóra v športe. Na základe následného zisťovania právneho a skutkového stavu veci, môže športová organizácia prísť o status prijímateľa verejných prostriedkov. Ak športová organizácia alebo člen stratí spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov, nie je mu možné poskytnúť prostriedky zo štátneho rozpočtu definované v zákone a nemôže využívať daňové zvýhodnenie zmluvy o sponzorstve v športe.

  • Čoho by sa prijímatelia sponzorského v súvislosti s jeho použitím mali vyvarovať tak, aby konali v súlade s novým Zákonom o športe?

Inštitút zmluvy o sponzorstve v športe je novou formou financovania športu zo súkromných zdrojov. Momentálne nie sú známe žiadne problémy so sponzorskou zmluvou a až prax ukáže jej prípadné nedostatky. Pokiaľ sponzor a sponzorovaný dodržia presne zadefinované podmienky podľa § 50 Zákona o športe, žiadne komplikácie nenastanú. Treba si však dať pozor najmä na presné a jasné zadefinovanie účelu sponzorského, aby nebolo možné spochybňovať jeho účel. Následne je dôležité zverejňovanie použitia sponzorského v Informačnom systéme športu a o dodržaní jednotlivých povinností si viesť detailnú evidenciu.


Spracovala: Tlačová agentúra neziskového sektora, dňa 13.06.2016


< Späť