itretisektor | TS: Schvaľovací proces Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2016 – 2018
  • Zjednodušenie administratívy pre MNO - vyplňte krátky dotazník

    vyplňte nás dotazník, v sekcii \"Výskumný inštitút\" a pomôžte nám získať relevantné podklady.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TS: Schvaľovací proces Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2016 – 2018

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti spustil schvaľovací proces Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2016 – 2018 (ďalej len AP KROS).

Prvou fázou procesu schvaľovania bolo schválenie materiálu na desiatom zasadnutí Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie (ďalej len "Rada vlády pre MNO"), ktoré sa konalo dňa 10. decembra 2015.

Rada vlády SR pre MNO návrh predmetného materiálu zobrala na vedomie uznesením č. 2/2015.

Ďalšou fázou procesu schvaľovania bolo otvorenie verejnej diskusie prebiehajúcej od 10. decembra 2015 do 10. januára 2016, v rámci ktorej sa k materiálu mohla vyjadriť široká verejnosť. Po ukončení prvej fázy sme pristúpili k procesu vnútrorezortného pripomienkového konania, prebiehajúceho od 13. januára 2016 do 26. januára 2016. V rámci tohto procesu sa k materiálu môžu vyjadrovať jednotlivé odborné útvary Ministerstva vnútra SR.

Po zrealizovaní predbežného pripomienkového konania (PPK) sa do ďalšieho pripomienkovacieho procesu budú môcť zapojiť všetky relevantné subjekty v medzirezortnom pripomienkovom konaní (MPK). Po jeho absolvovaní bude materiál predložený na schválenie Rade vlády SR pre MNO a následne na rokovanie vlády SR.

Pre lepšiu informovanosť a prehľadnosť sme pripravili predbežný harmonogram schvaľovacieho procesu AP KROS, v ktorom si môžete pozrieť predpokladaný časový rámec jednotlivých fáz schvaľovania.

Výzva na zapojenie sa stále trvá.


Zdroj: Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, spracované dňa 26.01.2016 


< Späť