itretisektor | TANS: Prinášane rozhovor s prezidentom Slovenskej republiky p. Andrejom Kiskom

TANS: Prinášane rozhovor s prezidentom Slovenskej republiky p. Andrejom Kiskom

Vážený pán prezident,

vo Vašom inauguračnom prejave ste mnohokrát zdôraznili potrebu vzájomnej pomoci a tolerancie. Uviedli ste, že radi by ste mali zo Slovenska krajinu, „kde má právo na slušný život každý občan, kde korupciu odsudzujú ľudia rovnako ako krádež, z ktorej mladí ľudia nebudú chcieť odísť, ale naopak, ktorá bude priťahovať vzdelaných a talentovaných ľudí, krajinu, ktorá je ekonomicky úspešná a sociálne spravodlivá, kde slušnosť a morálka nie je len slovom, ale skutočnou hodnotou spoločnosti.“

 1. Vážený pán prezident, ako podľa Vás dnešný tretí sektor (občianska spoločnosť) prispieva svojou činnosťou k naplneniu týchto Vašich (ale určite aj našich spoločných) ideálov a vízií?

  Nepochybne dnes možno nájsť medzi zástupcami tretieho sektora ľudí a organizácie, ktoré poskytujú nenahraditeľné služby a prispievajú ku kvalite života u nás. Prinášajú potrebnú spätnú väzbu a vyvolávajú diskusiu o problémoch, ktoré som vtedy so svojom inauguračnom prejave pomenoval, a ktoré sa snažím aj naďalej zdôrazňovať.Myslím si, že v poslednej dobe vidieť čoraz viac iniciatív, ktoré chcú byť nositeľmi zmeny, neboja sa upozorňovať na systémové problémy a navrhovať ich riešenia. Veľmi si ich aj toto úsilie vážim.

 2. Sám ste pred zvolením pôsobili popri podnikateľskom sektore veľmi intenzívne aj v treťom sektore. Pohľad naň, keďže ste boli jeho súčasťou, ste preto mali priamo z vnútra jeho fungovania. Ako dnes z pozície hlavy štátu vnímate jeho postavenie a v čom dnes Vám tretí sektor môže byť, ako ústavnému činiteľovi, nápomocný?

  Mne osobne, a nielen vo funkcii prezidenta, občianske združenia a mimovládne organizácie neraz pomáhajú lepšie sa zorientovať v určitých problematikách. Upozorňujú ma, tak ako aj spoločnosť, na témy, ktoré si nemusíme všimnúť, a často sú schopné ponúknuť iný pohľad na tú-ktorú tému, aj prostredníctvom ľudí, ktorí sa jej venujú. Práve z vlastnej skúsenosti s charitou viem, ako môže že stretnutie s ľuďmi, ktorí problémom žijú a poznajú ho z každej strany, pomôcť pri hľadaní riešenia.

 3. V priebehu posledných rokov prešiel aj samotný tretí sektor mnohými legislatívnymi zmenami. Prijali sa zákony, ktoré v mnohom pomohli jeho rozvoju (zákon o dobrovoľníctve, zákon o verejných zbierkach, stabilizácia 2 % dane). Na druhej strane neštátne subjekty v sociálnej a školskej oblasti pociťujú veľkú diskrimináciu vo financovaní oproti štátnym subjektom. Tento stav je v mnohých prípadoch likvidačný a spôsobuje pre tieto organizácie vážne existenčné problémy. Ako sa pozeráte práve na tieto dva aspekty, ktoré sú pre tretí sektor mimoriadne dôležité?

  Som rád, ak štát a tretí sektor v mnohých otázkach nachádzajú spoločnú reč. Samozrejme, ešte je na čom pracovať. Správne nastavenie úloh, a s tým súvisiaceho financovania medzi štátne a neštátne subjekty je citlivou otázkou. Myslím si ale, že kvalitné inštitúcie, ktoré ponúkajú služby verejnosti, by nemali byť ukrátené len preto, lebo sú neštátne. Treba tiež pripomenúť zodpovednosť štátu za fungovanie a garantovanie niektorých služieb – nemožno predsa od tretieho sektora bez predchádzajúcej dohody očakávať, že bude nahrádzať to, čo by mal robiť štát.

 4. Každý (štátny, podnikateľský, tretí) sektor by mali zohrávať v našej spoločnosti osobitú rolu. Aká by mala byť rola tretieho sektora, pokiaľ ide o rozvoj našej spoločnosti, v nasledujúcich rokoch a kde vidíte jeho hlavné úlohy smerom do budúcnosti? 

  Prítomnosť kvalitného a silného tretieho sektora býva indikátorom zdravého, demokratického štátu. Na Slovensku preň vidím rolu mostu, či medzi občanmi navzájom alebo medzi nimi a štátom. Verím, že tretí sektor môže na Slovensku prispieť k posilňovaniu hodnôt spolupatričnosti, dobromyseľnosti, slobody a demokracie.

Vážený pán prezident, ďakujeme za Vaše odpovede a želáme všetko dobré.


Spracovala: Tlačová agentúra neziskového sektora, 25.01.2016

Odpovede poskytla: Kancelária prezidenta Slovenskej republiky 22.01.2016


< Späť