itretisektor | TS: Správa o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach v Slovenskej republike v školskom roku 2014/2015

TS: Správa o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach v Slovenskej republike v školskom roku 2014/2015

Dňa 09. decembra 2015 bola vládou Slovenskej republiky vzatá na vedomie Správa o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach v Slovenskej republike v školskom roku 2014/2015 (ďalej len „Správa“), ktorú vypracovala Štátna školská inšpekcia v súlade s § 7 písm. a) vyhlášky MŠ SR č. 137/2005 Z. z. o školskej inšpekcii v platnom znení.

Správa, ktorá je zdrojom informácií o aktuálnom stave a úrovni pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach, vychádza z výsledkov kontroly a hodnotenia kvality škôl a školských zariadení. Tieto výsledky sa získali z 1 637 vykonaných inšpekcií, z toho v štátnych školách a školských zariadeniach bolo vykonaných dokopy 1 421 inšpekcií, v cirkevných 113 a v súkromných 103.

Z hľadiska štruktúry obsahuje Správa okrem poznatkov a záverov z vykonaných školských inšpekcií najmä podnety a odporúčania na skvalitnenie výchovno-vzdelávacej činnosti určené riaditeľom škôl a školských zariadení, zriaďovateľom, školským vzdelávacím inštitúciám, Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR a jeho organizáciám a orgánom štátnej správy v školstve. Správa ďalej obsahuje aj súhrnné zistenia a poznatky z problematiky vybavovania podaní, resp. sťažností, ako aj štatistický prehľad o vykonaných inšpekciách.

Celé znenie Správy môžete nájsť TU.


Zdroj: Rokovanie vlády SR

Spracovala: Mgr. Miriama Draškovičová, advokátsky koncipient, dňa 09.12.2015


< Späť