itretisektor | TS: Nový zákon o športe schválený
  • Zjednodušenie administratívy pre MNO - vyplňte krátky dotazník

    vyplňte nás dotazník, v sekcii \"Výskumný inštitút\" a pomôžte nám získať relevantné podklady.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TS: Nový zákon o športe schválený

Dňa 26.novembra 2015 schválila Národná rada Slovenskej republiky na svojej 58. schôdzi vládny návrh zákona o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Nový zákon o športe“).

Cieľom Návrhu zákona je normatívna regulácia vzťahov v športe na základe ich detailného poznania, pochopenia a snahy pozitívnym spôsobom ovplyvniť ich ďalšie smerovanie. Nový zákon o športe je formulovaný ako kódex športu na Slovensku a vzťahov medzi subjektmi v športe, čím je odôvodnená šírka normatívneho záberu jeho obsahu.

Jednou z úloh tohto zákona je sprehľadniť otázku financovania v športe, pričom samotné prerozdeľovanie  bude fungovať na základe vzorca. Na tieto účely vymedzuje tento zákon kritériá ako napríklad masová (členská) základňa, športové úspechy, popularitu daného športu a ďalšie faktory.

Efektívnemu nástroju na kontrolu nakladania s verejnými prostriedkami bude slúžiť nový informačný systém s povinnou registráciou pre dotknuté subjekty v športe. Bude zverejňovať údaje o športových organizáciách, športovcoch aj športových odborníkoch. Zverejnené budú taktiež aj zmluvy týkajúce sa narábania s verejnými zdrojmi či sponzorské dary, pričom ten, kto bude žiadať podporu z verejných zdrojov, bude musieť mať status „spôsobilý”.

Nové zmeny sa dotknú aj dobrovoľníkov v športe, u ktorých sa odmena vo výške 500,- EUR nebude zdaňovať, nakoľko to má byť náhrada za stratu času. Zároveň sa zavádzajú aj jasnejšie pravidlá pre samotné manažovanie slovenského športu. Športovci a kluby sa budú novom podieľať na riadení a kontrole ich zväzov. V súvislosti s právnou úpravou sponzoringu v športe sa zavádza pre sponzora povinnosť predložiť k zmluve o sponzorstve čestne vyhlásenie. Dokument bude obsahovať vyhlásenie, že voči daňovému úradu, sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam má vysporiadané všetky záväzky. Zároveň, že voči nemu nie je vedené konkurzné konanie a nie je v reštrukturalizácii

Na dnešnej tlačovej konferencii uskutočnenej krátko po prijatí Nového zákona o športe padla za úvahu aj zmienka o vytvorení postu štátneho tajomníka pre šport. Ten by zodpovedal za sféru športu.

Viac o všetkých zmenám, ktoré zavedie Nový zákon o športe bude predmetom spracovanej legislatívnej správy. 

Celé znenie Nového zákona o športe môžete nájsť TU.  


Zdroj: Národná rada SR

Spracovala: Mgr. Miriama Draškovičová, advokátsky koncipient, dňa 26.11.2015 


< Späť