itretisektor | TS: Štátny a mimovládny sektor spojili sily pri ochrane detí pred násilím

TS: Štátny a mimovládny sektor spojili sily pri ochrane detí pred násilím

Druhá polovica novembra sa nesie v znamení viacerých medzinárodných dní, ktoré upriamujú pozornosť na dôležitosť ochrany práv detí. Pri tejto príležitosti prebiehajú na Slovensku podporné aktivity, ktorých poslaním je poukázať na problematiku násilia páchaného na deťoch. Pri ich realizácii sa vzájomne dopĺňajú Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky na deťoch (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR) a Centrum Slniečko, n. o., ako aj ďalšie mimovládne organizácie pôsobiace v platforme Koalícia pre deti.

Od roku 2015 sa 18. november stáva Európskym dňom ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním 19. november je Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí a 20. november je Svetovým dňom detí vyhláseným organizáciou UNICEF, počas ktorého si svet pripomína prijatie Dohovoru o právach dieťaťa. Práve tieto dni si subjekty pôsobiace na Slovensku v oblasti ochrany detí pred násilím zvolili pre to, aby bol hlas detí lepšie počuť.

Kľúčovú úlohu pri realizácii konkrétnych systémových riešení na národnej aj miestnej úrovni zabezpečujúcich ochranu detí pred násilím, či už v rámci rodiny, školy alebo iných inštitúcií v súčasnosti plní Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky na deťoch (NKS pre RPNnD), ktoré je samostatným organizačným útvarom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. V spolupráci a koordinácii s určenými zástupcami rezortov zodpovedných za politiky na ochranu života a zdravia detí plní úlohy národného koordinačného rámca pre riešenie problematiky násilia páchaného na deťoch a zabezpečuje úlohy koordinátora pre vykonávanie Dohovoru o právach dieťaťa.

Intenzívna komunikácia a spolupráca štátneho a mimovládneho sektora v oblasti ochrany detí pred násilím sa v uplynulom roku pretavili do viacerých zásadných zmien: v rovine legislatívnej v príprave novely zákona o rodine a zákona o komisárovi pre deti, na miestnej úrovni účasťou subjektov participujúcich na ochrane detí (t. j. aj mimovládnych organizácií) na modeli koordinačných stretnutí, realizácia spoločných školení na tému inštitucionálne násilie, realizácia konferencie Multidisciplinárna spolupráca pri ochrane detí pred násilím dňa 4. júna 2015.

NKS pre RPNnD spúšťa v týchto dňoch osvetovú kampaň Chráňme deti pred násilím. „Násilie na deťoch sa často vyskytuje bližšie, než sa môže zdať. A mnohokrát uniká našej pozornosti. Hlavným zámerom našej kampane je zvyšovať informovanosť a citlivosť verejnosti na prejavy násilia páchaného na deťoch. Je to prvá kampaň svojho druhu na Slovensku,“ uviedol Karel Molin, riaditeľ NKS pre RPNnD.

Kampaň odštartovala začiatkom októbra 2015 spustením webovej stránky www.detstvobeznasilia.gov.sk a od 15. novembra boli nasadené televízne a rozhlasové spoty, ktorých cieľom je šírenie osvety a informácií o problematike násilia na deťoch medzi širokou verejnosťou. NKS pre RPNnD podporuje taktiež aktivity mimovládnych organizácií – predovšetkým členov Koalície pre deti.

Aby sa informácie o uvedenej webstránke a kampani dostali do škôl medzi deti a mládež, NKS pre RPNnD v spolupráci s Centrom Slniečko, n.o. vyhlásili aj súťaž pre školy.

Mediálnu kampaň Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Chráňme deti pred násilím dopĺňa aj hravá informačná online kampaň určená samotným deťom, ktorú v novembri tohto roka prináša jedna z popredných mimovládnych organizácií pôsobiacich v tejto oblasti - Centrum Slniečko, n. o. Kampaň Kozmo a jeho dobrodružstvá založená na sérii krátkych animovaných videí je sústredná na webovej stránke www.kozmove-dobrodruzstva.sk a prebieha najmä na sociálnych sieťach.

„Problematika násilia sa dotýka nás všetkých. Žiaľ, nie je len témou dospelých, ale aj témou detí. Je mimoriadne náročné prezentovať túto tému tak, aby ju vedeli spracovať a aby bola pre nich prínosná, poučná a zároveň atraktívna. A práve preto sa Centrum Slniečko rozhodlo vytvoriť hravú informačnú kampaň pre deti, ktorej hlavnou postavou je Kozmo - kozmonaut, ktorý učí deti rozpoznávať, čo je dobré a čo zlé,“ hovorí Mariana Kováčová, riaditeľka Centra Slniečko. V rámci kampane bolo vytvorených spolu 19 videí, ktoré prinášajú stručné, ale jasné ponaučenia týkajúce sa rizík súvisiacich s podobami potenciálneho násilia a zneužívania a tiež vzájomného správania sa medzi rovesníkmi.

19. novembra realizuje Centrum Slniečko, n. o. aj svoju ďalšiu aktivitu, a to druhý ročník eventu spojeného s bubnovaním – Aby bolo deti lepšie počuť. Hlavná „bubnovačka“ sa uskutoční v centre Nitry, avšak k tejto aktivite sa môžu v rovnakom čase pripojiť aj všetky ostatné školy a ďalšie organizácie na Slovensku, ktorým nie je osud detí ohrozených násilím ľahostajný. Zapojiť sa je možné akoukoľvek formou – bubnovaním v laviciach, na chodbe, na dvore, či kdekoľvek v meste. 


www.detstvobeznasilia.gov.sk, 23.11.2015


< Späť