itretisektor | TS: Ne/pripravenosť detí a mladých ľudí so špeciálnymi potrebami pre trh práce v SR - Výsledky výskumu realizovaného na slovenských špeciálnych školách
  • Zjednodušenie administratívy pre MNO - vyplňte krátky dotazník

    vyplňte nás dotazník, v sekcii \"Výskumný inštitút\" a pomôžte nám získať relevantné podklady.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TS: Ne/pripravenosť detí a mladých ľudí so špeciálnymi potrebami pre trh práce v SR - Výsledky výskumu realizovaného na slovenských špeciálnych školách

Na Slovensku je len 30% zo všetkých 240 tisíc zdravotne postihnutých občanov SR zamestnaných na trhu práce a teda 7 z 10 zdravotne postihnutých ľudí je nezamestnaných, ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením. Podľa štatistických údajov sa v školskom roku 2014/2015 vzdelávalo v špeciálnych školách a triedach na Slovensku viac ako 35 tisíc detí a mladých ľudí so zdravotným postihnutím. Aké faktory teda považujú vybraní zástupcovia škôl vzdelávajúcich deti a mládež so ZP za dôležité pre úspešné uplatnenie sa ich žiakov a študentov na trhu práce? V rámci realizovaného výskumu nás zaujímal súčasný stav a možnosti efektívnejšej prípravy na vstup na trh práce počas ich vzdelávania.

Výskumný projekt realizovalo občianske združenie TENENET, o.z. s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR prostredníctvom programu PRIORITY mládežníckej politiky v Novembri 2014 v spolupráci s Katedrou sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V nadväznosti na aktuálne prebiehajúci projekt „Chudoba a zamestnanie“ je zabezpečená vzájomná diskusia a expertízy pracovných skupín vedúcich k návrhom na legislatívne úpravy a zmeny v politike zamestnanosti či výchovno-vzdelávacom procese aj v rámci medzirezortnej (MŠVVŠ SR, MPSVR SR) a medzisektorovej (verejný, neziskový a súkromný sektor) spolupráce.

Úplná výskumná správa dostupná na: https://tenenet.sk/wp-content/uploads/Vyskumna-sprava-PRIORITY-2014.pdf

TENENET o.z. je členom EASPD (EUROPEAN ASSOCIATION OF SERVICE PROVIDERS FOR PERSONS WITH DISABILITIES), ktorá komplexne rieši otázky kvality života ľudí so zdravotným znevýhodnením. Často reprezentujeme SR v oblasti zamestnanosti mladých ľudí so zdravotným postihnutím ako príklady dobrej praxe - naposledy v marci 2015 vo Warsawe vyžiadaná prednáška prezidentom skupiny za neziskový sektor Európskej ekonomickej a sociálnej komisie pri EÚ. Na národnej úrovni sme členmi platformy Z Domova domov Sociofóra v rámci procesu de-inštitucionalizácie a rozvoja komunitných služieb, pričom manažment organizácie je zároveň aj externým hodnotiteľom tohto procesu zákazkovaného Implementačnou agentúrou MPSVR SR. Sme členmi Medzirezortnej pracovnej skupiny pre štátnu politiku v oblasti mládeže na tému Zamestnanosť v procese prípravy podkladov pre Stratégiu štátnej politiky vo vzťahu k mládeži v SR pre roky 2014-2020. Budujeme strategické medzisektorové partnerstvá, ktoré sa snažia zapojiť nielen verejný a neziskový sektor, ale prizvať aj business sektor na pomoc riešenia sociálnych problémov v spoločnosti v rámci spoločenskej zodpovednosti firiem a ich firemnej filantropii. 


www.tenenet.sk, 04.08.2015


< Späť