itretisektor | TS: Zmeny v školskom zákone zlepšia vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
  • Zjednodušenie administratívy pre MNO - vyplňte krátky dotazník

    vyplňte nás dotazník, v sekcii \"Výskumný inštitút\" a pomôžte nám získať relevantné podklady.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TS: Zmeny v školskom zákone zlepšia vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

Dňa 16. júna 2015 uverejnilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo školstva“) informáciu, že na základe podnetov z praxe pristupuje prostredníctvom poslaneckého návrhu k legislatívnym zmenám týkajúcich sa novely školského zákona.1

Hlavným účelom predkladaných zmien by malo byť dosiahnutie takej aplikácie novely školského zákona, ktorá zabráni zamieňať špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby na základe zdravotného znevýhodnenia so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na základe zdravotného znevýhodnenia so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vyplývajúcimi výlučne zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Ministerstvo v predkladanej novele školského zákona pripravilo celkovo päť opatrení.

  1. V rámci prvého opatrenia sa navrhuje ustanoviť, že dieťa alebo žiak, ktorého špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú výlučne z jeho vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí, nemôže byť prijaté do špeciálnej školy alebo do špeciálnej triedy materskej školy, špeciálnej triedy základnej školy alebo do špeciálnej triedy strednej školy. V praxi to znamená, že dôvodom na zaradenie do špeciálnej školy nemôže byť iba pôvod zo sociálne znevýhodneného prostredia.
  2. Druhé opatrenie ustanovuje zaraďovanie detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia do tried s ostatnými deťmi a žiakmi.
  3. V rámci tretieho opatrenia sa upravuje fungovanie špecializovanej triedy. Tá bude slúžiť na to, aby sa v nej žiaci, ktorí by nezvládli vzdelávanie v príslušnom ročníku „doučili“ a „dobehli“ chýbajúce vedomosti. Do tejto triedy sa zaradia žiaci na návrh triedneho učiteľa, po vyjadrení výchovného poradcu a so súhlasom rodiča (zákonného zástupcu) na maximálne 1 rok.
  4. Zmeny sa budú týkať aj poskytovania príspevku na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, nakoľko sa zistilo, že bol častou motiváciou pre umiestňovanie detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia do špeciálnych škôl, aj keď to nemalo oporu v diagnostike, po novom ho dostanú iba žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí budú zaradení v „bežnej triede“.
  5. Cieľom posledného opatrenia je sprísniť kontrolný mechanizmus štátu nad činnosťou školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie, ako aj umožniť relevantným subjektom prehodnotiť diagnostické postupy a návrhy na zaradenie dieťaťa alebo žiaka do konkrétnej formy vzdelávania a výchovy.

Zároveň sa navrhuje umožniť Štátnej školskej inšpekcii považovať za závažný nedostatok v činnosti špeciálneho výchovného zariadenia alebo školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie aj napríklad vykonávanie nesprávnej diagnostiky, čo je nevyhnutné pre správne zaradenie dieťaťa na vzdelávanie podľa jeho špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb.

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu

Spracovala: Mgr. Miriama Draškovičová


1 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony je zaradený do druhého čítania v rámci bodu programu č. 53 schôdze Národnej rady SR.

< Späť