itretisektor | TS: Zmeny ohľadne zdravých potravin v školských bufetoch neboli prijaté

TS: Zmeny ohľadne zdravých potravin v školských bufetoch neboli prijaté

Dňa 16. júna 2015 sa uskutočnila v poradí 53. schôdza Národnej Rady Slovenskej republiky (ďalej len „NRSR“), predmetom ktorej bolo schvaľovanie dvoch návrhov k novele zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.1 Predložené právne úpravy novely školského zákona neboli schválené parlamentom.

Hlavným cieľom predkladaného prvého návrhu novely zákona bolo zvýšiť kvalitu stravovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach a následne zlepšiť zdravotný stav obyvateľov Slovenskej republiky.

Zdravé doplnkové jedlá v školských bufetoch a automatoch mali podľa predkladanej novely tvoriť najmenej dve tretiny z celkového sortimentu ponuky, pretože zdravotný stav obyvateľstva Slovenskej republiky je alarmujúci.

Zdravé jedlo v bufetoch malo zároveň predstavovať ovocie a zeleninu v čerstvom stave, celozrnné výrobky a cereálne výrobky, mlieko a mliečne výrobky so zníženým obsahom tukov a nápoje a prírodné šťavy bez konzervačných prípravkov, pridaného cukru a umelých sladidiel. Naopak návrh novely zákona chcel zabrániť, aby sa v školských zariadeniach predávali cukrovinky a cukrárske výrobky, nápoje a výrobky s obsahom alkoholu, kofeínu alebo chinínu a energetických nápojov, ako aj nemliečnych nápojov s pridaním cukru alebo umelých sladidiel. V prípade porušenia zákona by školskému bufetu hrozila pokuta 500 eur.

Druhá právna úprava k Návrhu novely školského zákona si kládla za cieľ zaviesť zdravotnú výchovu ako povinný predmet na základných a stredných školách s možnosťou jej vyučovania už v materských školách primerane veku a schopnostiam dieťaťa. Vyučovanie tohto predmetu mal vykonávať pedagogický zamestnanec, ktorý má najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní verejný zdravotník alebo lekár a ktorý si doplnil alebo si v zákonnej lehote doplní kvalifikačné predpoklady v oblasti pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovania predmetu zdravotná výchova.

Zdroj: NRSR

Spracovala: Bc. Monika Širilová, dňa: 16.6.2015


1 Konkrétne išlo:

  • návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
  • návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

< Späť