itretisektor | TANS: MV SR k téme - Rok od uplynutia účinnosti Zákona o verejných zbierkach
  • Zjednodušenie administratívy pre MNO - vyplňte krátky dotazník

    vyplňte nás dotazník, v sekcii \"Výskumný inštitút\" a pomôžte nám získať relevantné podklady.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TANS: MV SR k téme - Rok od uplynutia účinnosti Zákona o verejných zbierkach

Tlačová agentúra neziskového sektora pri príležitosti uplynutia jedného roka, odkedy nadobudol účinnosť zákon č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach v platnom znení (ďalej len "zákon o verejných zbierkach"), oslovila tlačové oddelenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len "MV SR") so žiadosťou o zodpovedanie otázok k téme Verejné zbierky podľa nového zákona.

Zaujímali nás nasledovné otázky:

  • Koľko návrhov bolo doručených príslušným správnym orgánom na registráciu verejnej zbierky odo dňa nadobudnutia účinnosti nového zákona, koľko ich bolo povolených, koľko zamietnutých a zároveň, ktorá právna forma neziskového sektora mala najväčší záujem o vykonanie verejnej zbierky

MV SR z 205 podaných návrhov zapísalo do registra zbierok 169. 17 návrhov nezapísalo a ostatné sú ešte v konaní. Okresné úrady zaregistrovali 104 verejných zbierok. Prevláda právna forma občianskeho združenia.

  • O aký spôsob, resp. kombináciu spôsobov vykonávania verejnej zbierky, je zo strany neziskových organizácií najväčší záujem?  

Najväčší záujem je o zasielanie príspevkov na účet, zasielaním darcovských správ SMS a zbieraním do prenosných pokladničiek. 

  • Aké sú najčastejšie chyby z doterajších skúseností MV SR? 

Najčastejšie vyskytujúce sa chyby: nesprávne uvedenie osobitného účtu, neuvedenie všeobecne prospešného účelu zbierky podľa § 2 ods. 2 zákona o verejných zbierkach, nepredloženie predbežnej správy verejnej zbierky v zákonnom termíne a jej nezverejnenie na webovom sídle právnickej osoby. 

Všetky spomenuté chyby, na ktoré ministerstvo upozorňuje, tak môžu zmariť úspešnú realizáciu verejnej zbierky.

  • Aké sankcie boli najčastejšie ukladané? 

Najčastejšie boli uložené pokuty za vykonávanie zbierky bez zápisu do registra zbierok.

________________________________________

Problematike najčastejších chýb pri registráciách verejných zbierok pripravíme s naším tímom odborný článok, ktoré by mal napomôcť predchádzať chybám.

Pre všetkých, ktorí plánujú uskutočnenie verejnej zbierky, odporúčame

Odborný manuál k Verejnej zbierke dostupný pre používateľov itretisektor.sk s 50% zľavou TU

Manuál obsahuje komplexný postup ako aj príslušné vzory dokumentov.


Spracovala: Tlačová agentúra neziskového sektora, 16.06.2015
Odpovede poskytlo: Tlačové oddelenie MV SR, 15.06.2015


< Späť