itretisektor | TS: Poprední odborníci v oblasti ochrany detí pred násilím hovorili o tom, ako zefektívniť svoju spoluprácu v záujme detí
  • Zjednodušenie administratívy pre MNO - vyplňte krátky dotazník

    vyplňte nás dotazník, v sekcii \"Výskumný inštitút\" a pomôžte nám získať relevantné podklady.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TS: Poprední odborníci v oblasti ochrany detí pred násilím hovorili o tom, ako zefektívniť svoju spoluprácu v záujme detí

Viac ako 130 expertov z celého Slovenska sa stretlo na odbornej konferencii, kde hovorili o tom, ako spoločne zlepšovať systém ochrany detí, ktoré sú vystavené vo svojom okolí prejavom rôznych foriem násilia. Zástupcovia štátnej sféry, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, mimovládnych organizácií ako aj ďalší experti vyjadrili záujem pokračovať vo vzájomnej spolupráci pri realizácii konkrétnych krokov Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím. Konferencia Multidisciplinárna spolupráca pri ochrane detí pred násilím sa konala 4. júna v Bratislave pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera.

Účastníci konferencie, ktorej organizátormi boli Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch v rámci Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Centrum Slniečko, n. o., člen platformy Koalícia pre deti, deklarovali ako svoj hlavný spoločný cieľ nestrácať pri presadzovaní potrebných opatrení a aktivít zo zreteľa samotné dieťa a jeho potrebu bezpečia a života bez strachu.

Konferenciu otvoril minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter, ktorý vo svojom príhovore vyzdvihol okrem iného význam integrácie a koordinácie postupov a aktívneho dialógu odborníkov pri ochrane detí pred násilím. Po ňom nasledovali vstupy zástupcov Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch. Stredisko momentálne plní kľúčovú úlohu pri realizácii konkrétnych systémových riešení na národnej aj miestnej úrovni zabezpečujúcich ochranu detí pred násilím, či už v rámci rodiny, školy alebo iných inštitúcií. „Násilie na deťoch sa často vyskytuje aj v našej blízkosti. Mnohokrát však uniká našej pozornosti. Jedným z možných dôvodov tohto stavu bola doposiaľ nedostatočná komunikácia a koordinácia ľudí, ktorí voľbou svojho povolania prijali aj podiel zodpovednosti za ochranu detí pred násilím. Práve systematickú prácu s týmito participujúcimi pracovníkmi na lokálnej úrovni vnímame ako kľúčovú úlohu v našom úsilí pomáhať deťom,“ uviedol Karel Molin, riaditeľ Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch. S cieľom edukovať a vzájomne prepájať pracovníkov prichádzajúcich do dennodenného kontaktu s deťmi, medzi ktorých patria napr. všeobecní lekári, pedagogickí pracovníci či príslušníci policajného zboru, začalo stredisko na jar tohto roku s organizáciou koordinačných stretnutí k problematike násilia na deťoch. Tie hrajú významnú rolu aj pri identifikácii a riešení konkrétnych závažných prípadov násilia na deťoch v jednotlivých regiónoch. „Tieto stretnutia predstavujú mimoriadne dôležitý nástroj zlepšovania postupov pri ochrane detí pred násilím. Už výsledky prvých stretnutí nám dodávajú nádej, že o spoluprácu v tejto oblasti je v našej spoločnosti záujem,“ dodáva Karel Molin.

Koordinácia ochrany detí pred násilím zo strany orgánov štátnej správy by nebola možná bez zapojenia mimovládnych organizácií do procesu vytvárania verejných politík. Práve MVO pôsobiace v tejto oblasti od konca roka 2012 aktívne participovali na vypracovaní návrhu Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím a jej následnom uvádzaní do praxe. Na odbornej konferencii vystúpilo aj viacero profesionálov, ktorí poskytli pohľad na problematiku násilia páchaného na deťoch na základe svojej dennodennej praxe. Róbert Braciník z Detského krízového centra Náruč sa podelil o reálne skúsenosti s identifikáciou prípadov násilia na deťoch a vyjadril podporu modelu koordinačných stretnutí na lokálnych úrovniach. O úlohe dištančného

on-line poradenstva deťom vystavených násiliu hovoril Marek Madro, prevádzkovateľ poradne IPčko.sk. Častokrát skreslený pohľad slovenskej verejnosti na tabuizovanú tému sexuálneho zneužívania detí a tiež možné návrhy ako ho spoločnými silami zmeniť, priblížila účastníkom konferencie Slávka Karkošková z občianskeho združenia ASCEND. O prevencii pred násilím prostredníctvom podpory samotnej rodiny hovorila Danka Žilinčíková z OZ Návrat, ktorá v rámci svojej praxe pomáha členom rodiny vytvárať si bezpečnejšie vzťahy. Na konferencii vystúpila aj psychologička Barbora Kuchárová z OZ Prima. Prítomným profesionálom pracujúcim v oblasti ochrany detí priniesla niekoľko užitočných odporúčaní, aby dokázali čo najlepšie zvládať svoju profesiu.

Osobné výpovede expertov z oblasti tvorby politík, akademického prostredia a praxe v teréne doplnila v závere konferencie aj projekcia filmu Modriny na duši z dielne mimovládnych organizácií Centrum Slniečko, n. o. a OZ Náruč. Pracovníci prichádzajúci do kontaktu s deťmi majú možnosť si na príklade príbehu uvedomiť riziká nesprávneho postupu v prípade, keď sa im dieťa zverí so svojou skúsenosťou s násilím.

„Stretnutia, aké sme mali možnosť zažiť aj v rámci tejto konferencie, sú mimoriadne dôležité pre našu prácu. Dodávajú nám vedomie, že nie sme vo svojom úsilí sami. Poukazujú na silu multidisciplinárnej spolupráce a sú pre nás motiváciou do ďalšieho boja. Do boja o to, aby sme sa stali ako spoločnosť vnímavejší na prejavy násilia na deťoch, aby sme ako profesionáli dokázali vďaka spoločným a ešte účinnejším nástrojom zastaviť toto násilie už v jeho zárodku, a aby sme vedeli všetkým deťom, ktorých sa to týka, čo najrýchlejšie vyliečiť ich modriny na tele a najmä na duši,“ uviedla na konferencii Mariana Kováčová, riaditeľka Centra Slniečko, n. o.

Konferencia Multidisciplinárna spolupráca pri ochrane detí pred násilím bola uskutočnená vďaka podpore Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Programu aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien. Partnerom konferencie bolo Národné osvetové centrum.


Centrum Slniečko, n.o., 11.06.2015


< Späť