itretisektor | TS: Menej byrokracie pre učiteľov už od nového školského roka?

TS: Menej byrokracie pre učiteľov už od nového školského roka?

Jednou z najbližších úloh Ministerstva školstva, veda, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo“) bude rozhodovať o opatreniach, ktoré jej predložila pracovná skupina, nazývaná „antibyrokratická jednotka“.

Dňa 18. júna 2015 vymenoval minister školstva za účelom znižovania administratívnej záťaže v základných a stredných školách antibyrokratickú jednotku, ktorej úlohou bude identifikovať zbytočnú záťaž na pedagogických zamestnancov a navrhnúť konkrétne opatrenia. Táto jednotka sa skladá z 13 učiteľov a riaditeľov škôl, pričom doposiaľ mala táto jednotka dokopy 4 pracovné stretnutia, na ktorých prerokovala vyše 200 dokumentov.

Medzi predloženými návrhy boli napríklad aj prípravy koncepčných materiálov a správy týkajúce sa vzdelávacej činnosti, kontinuálnym vzdelávaním učiteľov, prevádzkou škôl, činnosťou učiteľa, organizáciou mimoškolských a záujmových aktivít, individuálnou integráciou žiakov, klasifikáciou žiakov, či rozhodnutiami riaditeľa.

V rámci z jedného stretnutí dokonca padol aj návrh na zrušenie triednej knihy. Tento návrh sa však nakoniec zmenil na menej revolučný návrh, a to zjednodušiť triednu knihu, tak aby obsahovala len evidenciu prebratého učiva a neprítomných žiakov. Zrušenie triednej knihy totiž nepripadalo do úvahy z dôvodu, že jej obsahom sú preukázateľné údaje o poskytovaní vzdelávania a jeho priebehu či plnenia povinnej školskej dochádzky. Pre učiteľov sa však zavádza možnosť viesť triednu knihu aj v elektronickej verzii.

Podľa rezortu Ministerstva, jednotlivé návrhy pracovnej skupiny už boli prerokované aj so Štátnym pedagogickým ústavom a Štátnou školskou inšpekciou. Momentálne preto prebieha na Ministerstve rozprava o tom, ktoré z návrhov bude možné implementovať tak, aby platili už od 1. septembra 2015.


Zdroj: Ministerstvo školstva, veda, výskumu a športu Slovenskej republiky

Vypracovala: Bc. Monika Širilová, dňa: 8.6.2015


< Späť