itretisektor | TS: Šanca pre dobré nápady z regiónov

TS: Šanca pre dobré nápady z regiónov

Fond pre mimovládne organizácie, ktorý spravuje Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation, opäť prináša možnosť financovať nápady na zlepšovanie života na lokálnej úrovni. Otvára tretiu grantovú výzvu fondu, ktorý v predchádzajúcich dvoch výzvach podporil 63 projektov a rozdelil celkovo 2.828.650 EUR. Aktuálna tretia výzva sa zameriava na menšie lokálne iniciatívy s priamym dopadom na miestne komunity. Celkovo do regiónov rozdelí 233.197 EUR.

Žiadatelia sa môžu opäť uchádzať o podporu v štyroch prioritných oblastiach: Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných; Rodová rovnosť a boj proti rodovo podmienenému násiliu; Boj proti diskriminácii, rasizmu a xenofóbii; Ľudské práva vrátane práv menšín. Projekty budú podporené maximálnou výškou grantu 15.000 EUR s povinnou mierou spolufinancovania aspoň 10 % rozpočtu. V rámci výzvy sa možno uchádzať aj o tzv. malé granty v rozsahu 3.000 až 5.000 EUR. Tie sú určené pre organizácie, pre ktoré je kvôli požiadavke vlastného financovania nereálne uchádzať sa o väčší grant.

„V predchádzajúcich dvoch výzvach bol najväčší záujem o granty pre oblasť ľudských práv vrátane práv menšín. Projektové zámery pre túto oblasť tvorili asi tretinu všetkých doručených. Naopak najmenší záujem bol v oblasti rodovej rovnosti, kde ako v prvej, tak aj v druhej výzve zámery pre túto oblasť tvorili menej než 15% celkového počtu,“ hovorí správkyňa Nadácie otvorenej spoločnosti, Jana Dravecká. Zároveň dopĺňa: „Neobávajte sa komplikovaného výberu oblasti, radi vám so správnym zaradením vašich nápadov pomôžeme.“

Organizácie s dopadom na lokálnej či regionálnej úrovni môžu žiadať o podporu z fondu po registrácii na webstránke www.fondpremvo.osf.sk. Uzávierka prijímania projektových žiadostí je 27. júla 2015. Predpokladaný začiatok realizácie projektov je v septembri 2015 a najneskorší termín ukončenia projektov je 30. apríl 2016. V prípade záujmu je možné projekty konzultovať s projektovými koordinátormi Nadácie otvorenej spoločnosti.

Program podpory mimovládnych organizácií - Demokracia a ľudské práva je súčasťou implementácie Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Prostredníctvom tohto Programu sa donorské krajiny, Island, Lichtenštajnsko a Nórske kráľovstvo podieľajú na znižovaní hospodárskych a sociálnych rozdielov v Európskom hospodárskom priestore.


www.osf.sk, 28.05.2015


< Späť