itretisektor | TS: Niektoré školy vykazujú pre peniaze neexistujúcich žiakov

TS: Niektoré školy vykazujú pre peniaze neexistujúcich žiakov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo“) predostrelo na tlačovej konferencii uskutočnenej dňa 20.05.2015 zmeny, ktoré plánuje zaviesť z dôvodu, že niektoré školy vykazujú neexistujúcich žiakov a tým získavajú zo štátneho rozpočtu peniaze.

Podľa rezortu školstva sa v stredných školách nachádza viac žiakov, ako je v skutočnosti počet absolventov základnej školy. Malo by ísť približne o 3500 žiakov. Uvedený stav spôsobuje napr.: situácia, kedy sa žiak prihlási na dve stredné školy. Po prijímacích skúškach si vyberie jednu z nich, potom však zmení názor a prihlási sa na druhú, pričom prvá stredná škola si ho nevyškrtne z evidencie. Táto stredná škola, v ktorej sa žiak nebude reálne vzdelávať však dostane na tohto žiaka normatív vo výške približne 1500,- EUR ročne. Podľa rezortu školstva vykazujú niektoré školy neexistujúcich žiakov zámerne. Tento vážny problém spôsobuje najmä tá skutočnosť, že samotné Ministerstvo pracuje s nedostatočnými údajmi, pri ktorých si nevie vzájomne porovnať školy medzi sebou a ich žiakov.

Z toho dôvodu plánuje Ministerstvo posilniť komunikáciu najmä medzi Štátnou školskou inšpekciou a odborom kontroly Ministerstva školstva.

Taktiež na jeseň bude aktualizovaný rezortný informačný systém, ktorý umožní Ministerstvu odkontrolovať si duplicitu žiakov. Ministerstvo pri tejto príležitosti súčasne rokuje s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky o prepojení školského registra s plánovaným registrom fyzických osôb.


Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Spracovala: Mgr. Miriama Draškovičová, dňa 21.05.2015


< Späť