itretisektor | TS: Novinky z rezortu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

TS: Novinky z rezortu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

V tlačovej správe „Minister školstva rozhodol – kompromis vo výbere riaditeľa“1 z dňa 10. apríla 2015 sme informovali, že minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „minister ale aj Ministerstvo“) pristúpil ku kompromisnému riešeniu ohľadne voľby riaditeľov škôl.

Podstata tohto riešenia spočíva v tej skutočnosti, že ak zriaďovateľ nebude spokojný s kandidátom na riaditeľa, ktorého navrhla rada školy na základe výberového konania, svoj nesúhlas písomne odôvodní rade školy, pričom sa uskutoční druhé, úplne nové výberové konanie. Následne rada školy navrhne kandidáta, ktorý uspel v druhom výberovom konaní zriaďovateľovi, pričom tento návrh je už pre zriaďovateľ záväzný.

Navrhovaná zmena pri voľbe riaditeľov škôl alebo školských zariadení je súčasťou návrhu novely zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení, ktorá bude od 5. mája 2015 predmetom rokovania Národnej rady Slovenskej republiky.

O tom, či zriaďovatelia škôl alebo školských zariadení budú mať pri voľbe riaditeľa tejto školy uvedené právo veta, nie je podľa ministra ešte jasné. V súvislosti s nastavením presného mechanizmu predkladania návrhov rady školy na kandidáta na riaditeľa školy alebo školského zariadenia v hore uvedenom zákone, minister avizuje ďalšie kolo rokovaní, na ktoré prizval aj predstaviteľov samosprávnych krajov a Združenia miest a obcí Slovenska ako aj školské odbory.

Druhá nemenej podstatná novinka sa týka finančnej podpory na rozšírenie kapacít materských škôl2 formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôl a vybudovanie zariadení školského stravovania pri týchto materských školách na rok 2015, o ktorú sa mohli uchádzať len obce, ktoré pred vyhlásením výzvy nečerpali finančné prostriedky na rozšírenie kapacít materskej školy z prostriedkov Európskej únie, na objekt ktorý je predmetom žiadosti o dotáciu.

Ministerstvu bolo dokopy doručených až 426 žiadostí. Pritom z vyčlenených finančných prostriedkov v sume 10 miliónov eur podporí Ministerstvo presne 113tich materských škôl, v rámci ktorých vzniknú aj nové modulové priestory či nadstavby.

Rozšírenie sa odzrkadlí aj v posilnení zamestnanosti v oblasti školstva, nakoľko až 330 nových uchádzačov bude môcť získať miesto učiteľa/ky pre predprimárne vzdelávanie.

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a TASR

Spracovala: Mgr. Miriama Draškovičová, dňa 05.05.2015


1 Obsah tlačovej správy môžete nájsť TU.

2 O Výzve na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rozšírenie kapacít materských škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôl a vybudovanie zariadení školského stravovania pri týchto materských školách na rok 2015 sme bližšie písali TU.


< Späť