itretisektor | TANS: Rozhovor s P. Haňdiakom - Rokovania s MF SR vyústili do stabilizácie asignačnej dane a prípravy Memoranda

TANS: Rozhovor s P. Haňdiakom - Rokovania s MF SR vyústili do stabilizácie asignačnej dane a prípravy Memoranda

Ľudia a firmy na Slovensku už viac ako 10 rokov každoročne podporujú verejno-prospešné účely prostredníctvom 2 % dane a práve preto je stabilizácia asignačného modelu predmetom každoročných vyjednávaní. Tlačová agentúra neziskového sektora Vám v tejto súvislosti prináša rozhovor s JUDr. Petrom Haňdiakom, advokátom a členom vyjednávacej pracovnej skupiny reprezentujúcej neziskový sektor, na tému stabilizácie asignačnej dane a výsledkov rokovaní na ministerskej pôde, ktoré vyústili do pripravovaného Memoranda. Čoho sa tieto rokovania týkali sa dočítate v jeho odpovediach: 

  • Podľa posledných verejne dostupných informácií sa Vaše rokovania s Ministerstvom financií SR blížia k záveru. Aký je teda aktuálny stav v rokovaniach?

Posledné týždne sme spolu s kolegami, poverenými Radou vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie (ďalej len „MNO“) vyjednávať o stabilizácií 2 % dane, intenzívne hľadali dohodu, ktorá by mala trvalejší charakter a upokojila by situáciu, ktorá vznikla na jeseň minulého roka. Bolo a je dôležité, aby jeden z hlavných zdrojov príjmov pre neziskový sektor bol dlhodobo stabilizovaný. Súčasne však témou rozhovorov boli aj otázky o kontrolách použitia 2 %, o vznikajúcom registri neziskových organizácií, otázky zasielania účtovných výkazov o príjmoch a výdavkoch, ako aj charitatívna reklama. Po zintenzívnení rozhovorov na rôznych úrovniach došlo koncom minulého týždňa na stretnutí s ministrom financií SR P. Kažimírom k posunu v otázke stabilizácie 2 % dane, čo vytvorilo predpoklad na prípravu spoločnej dohody medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len „MF SR“) a neziskovým sektorom.

  • Aké sú teda podmienky takejto dohody?

Znenie tejto dohody, respektíve memoranda, sa v týchto chvíľach dolaďuje s MF SR a bude zaslané jednotlivým platformám MNO na odsúhlasenie. Čo je však podstatné, podarilo sa nám zachovať v prípade právnických osôb asignáciu 2 % dane, za predpokladu, že poskytnú dar vo výške 0,5 %. Pokiaľ takýto dar nedajú, budú môcť asignovať len 1 %. Naša hlavná požiadavka bola, aby tie firmy, ktoré aj dnes darujú 0,5 % z dane, naďalej poukazovali 2 %. Tejto našej požiadavke MF SR nakoniec vyšlo v ústrety, čo znamená, že nedôjde v praxi ku klesaniu tak, ako to predpokladá súčasný právny stav. Takisto MF SR súhlasilo, že zo zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení (ďalej len „Zákon o dani z príjmov“) vypustíme lehoty, ktoré limitovali používanie tohto mechanizmu. Na základe toho bude tento režim platiť stabilne bez zmien dlhodobo a nebude tak traumatizovať sektor každoročne zmenami.

  • Kedy zverejníte text memoranda?

Predpokladám, že do týždňa by sa mohol zverejniť. Memorandum by malo obsahovať okrem dohody o 2 % dani aj vzájomnú koordináciu pri tvorbe Centrálneho registra neziskových organizácií a zavedení inštitútu charitatívnej reklamy, podmienkach zasielania výkazov o príjmoch a výdavkoch neziskovými organizáciami, ako aj zavedenie systému oznamovania osôb, ktoré poukázali asignačnú daň neziskovým organizáciám, pokiaľ sami dali súhlas so zverejnením.

  • Čo môže toto memorandum priniesť neziskovému sektoru?

Bolo veľmi dôležité po zložitej jeseni vrátiť sa k rokovaniu a hľadať vzájomne schodné riešenia, ktoré uspokoja obe strany. Každoročné rokovania o 2 % dani urobili tento inštitút neistým, čo v praxi oslabovalo jeho dôveryhodnosť a stabilitu. Ľudia a hlavne firmy nevedeli, či ešte môžu poukazovať a koľko, neziskové organizácie si nevedeli plánovať financie na dlhšie obdobie. Toto memorandum (a následne zmeny v Zákone o dani z príjmov) by malo v prvom rade zmeniť a nastaviť jasné pravidlá na dlhšie obdobie. Ďalšie otázky riešené v memorande by mali dotiahnuť základnú infraštruktúru neziskového sektora do porovnateľného stavu s podnikateľským sektorom. Pripravovaný centrálny register neziskových organizácií by sa mal priblížiť obdobnému Obchodnému registru, čo v praxi zabezpečí väčšiu právnu istotu, hlavne pokiaľ ide o občianske združenia. Memorandum tak isto rieši aj postup pre zavedenie charitatívnej reklamy do právneho poriadku v nasledujúcom období.

  • Na tlačovej konferencii ste oznámili, že ste rokovali aj s pracovníkmi kontroly na MF SR. Čo bolo dôvodom tohto kroku?

Požiadali sme MF SR o stretnutie, nakoľko považujeme za dôležité, aby prijímatelia 2 % dane vedeli o praktických nedostatkoch, ktoré vznikajú pri kontrolách použitia 2 % dane. Pri celkovom ročnom objeme cca 50 miliónov EUR, ktoré sa prerozdeľujú prostredníctvom tohto mechanizmu je prirodzené, že dochádza k rôznym porušeniam zákona. Preto sme privítali aj záujem MF SR poskytnúť nám informácie, ktoré poukazujú, v ktorých hlavných smeroch dochádza k porušovaniu zákona. Išlo hlavne o porušenie účelov, nehospodárne nakladanie s prostriedkami, prekročenie lehoty na použitie finančných prostriedkov a podobne. Materiál sme poskytli Centrálnemu portálu pre neziskový sektor (www.iTretiSektor.sk) na zverejnenie.

  • Veľkou témou sa stal register neziskových organizácií. Média, ale aj samotný sektor o ňom hovoria už niekoľko rokov. Aká je situácia v tejto oblasti?

Jednotný register neziskových organizácií je v dnešnej dobe už nevyhnutnosťou. Jeho vytvorením sa položia základy pre dotvorenie hlavnej infraštruktúry neziskového sektora. Dnes vidíme, čo znamenalo pre podnikateľský sektor vytvorenie Obchodného registra. Je zrejmé, že ak sa chcú jednotlivé oblasti neziskového sektora rozvíjať, musia byť pravidlá hry nastavené adresne a transparentne. Ministerstvo vnútra SR pripravuje spolu s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti zákon o Centrálnom registri neziskových organizácií, ktorý by mal byť následne predstavený na pripomienkovanie aj neziskovému sektoru. Pokiaľ by sa podarilo tento proces dokončiť, budeme robiť všetky kroky k tomu, aby sa tento register stal aj registrom prijímateľov 2 % dane, čím by sme neziskovému sektoru ušetrili každoročne cca 700 000,- EUR . Preto je aj táto téma predmetom memoranda s MF SR.

  • Ako dnes vidíte situáciu v neziskovom sektore, keďže mnohé oblasti prechádzajú zmenami či už pozitívnymi, ale aj menej pozitívnymi?

Pravdepodobne dozrel čas, aby dôležité segmenty v oblastiach (akou je napr.: sociálna, zdravotná, kultúrna oblasť, ale aj šport, životné prostredie, veda, výskum, vzdelávanie, atď.) jednoznačne určili, ktoré činnosti majú neziskový charakter a ktoré činnosti sa v predmetných oblastiach vykonávajú na podnikateľskej platforme. Následne bude potrebné pristúpiť k verejnej diskusii o financovaní týchto oblastí, aby štátny a podnikateľský sektor podporili vytvorenie kvalitného a hlavne rovnocenného financovania neštátnych subjektov, transformáciu verejnoprospešných služieb medzi neštátne subjekty a prostredníctvom verejných súťaží obdobne ako v podnikateľskom sektore vybrať najkvalitnejšieho a najlacnejšieho poskytovateľa verejnoprospešných služieb. Štát tak ušetrí finančné zdroje, ktoré míňa na duálne poskytovanie financií v mnohých prípadoch diskriminačným spôsobom. Je dôležité, aby vo verejnosti zarezonovali princípy, na ktorých je postavený neziskový sektor a ktoré by mali byť oporou pre odpovede na rôzne otázky vo vzťahu k partnerskému postaveniu troch veľkých sektorov, ktoré tvoria základné piliere našej spoločnosti.

  • Čo to konkrétne znamená?

Jednoznačne je potrebné riešiť problém poskytovania sociálnych služieb. Neštátni poskytovatelia sú v situáciách, kedy zlyháva systém ich financovania, čo je základnou potrebou pre kvalitné poskytovanie služieb. Nejasné pravidlá a absencia rovnocenných pravidiel pre fungovanie neštátnych škôl a školských zariadení znevýhodňujú tieto skupiny pri plnení svojich základných úloh. Veľkú reformu očakáva šport, ako jedna veľká časť neziskového sektora. Nový zákon o športe môže pre šport priniesť aj nové systémy financovania, čo môže túto oblasť posunúť do popredia aj v samotnom neziskovom prostredí. Ak to zovšeobecním, úlohy, ktoré dnes jednotlivé organizácie plnia, naznačujú vzrastajúcu silu neziskového sektora voči svojim prirodzeným partnerom a to štátnemu a podnikateľskému sektoru. Postupná profesionalizácia služieb a ľudí pracujúcich v neziskovom prostredí dokumentuje nevyhnutnosť diskusie o postavení neziskového sektora v spoločnosti a jeho úlohách, ktoré je schopný plniť v tzv. originálnej kompetencii. Tento moment nevyhnutne vyvoláva otázku, aby došlo k oficiálnej diskusii s oboma sektormi o postavení neziskového sektora, o jeho hlavných úlohách voči spoločnosti. Bolo by potrebné jednoznačne poznať základné princípy, z ktorých odvodzujeme postavenie neziskového sektora, určiť jednoznačné partnerstvo s oboma ostatnými sektormi, vrátane definovania hlavných úloh pre spoluprácu.

  • Aké je teda riešenia vzniknutej situácie?

Nastal čas, aby sa verejne začalo diskutovať o procese transformácie niektorých služieb do originálnej kompetencie neziskových organizácií, aby sa štát spoliehal nielen na profesionalitu podnikateľských služieb, ale aby prostredníctvom verejných transformačných projektov dal možnosť neziskovým organizáciám vstupovať do plnenia tých služieb na úrovni štátu a obcí, ktoré dnes vie lepšie zabezpečovať práve neziskový sektor. Takisto je potrebné začať riešiť zoznam služieb, ktoré dnes považujeme za verejnoprospešné, nakoľko nám v praxi vznikajú problémy hlavne pri registračných procesoch jednotlivých právnych foriem. 

Celé znenie materiálu MF SR, ktoré prináša prehľad zistení vo vzťahu k použitiu podielu zaplatenej dane na osobitné účely môžete nájsť v nami spracovanej tlačovej správe TU

JUDr. Petrovi Haňdiakovi, ako aj celej pracovnej skupine, si týmto dovoľujeme poďakovať za ich úsilie stabilizovať asignačný model na Slovensku, čím prispievajú k správnemu fungovaniu neziskového sektora. Tlačová agentúra neziskového sektora túto problematiku naďalej sleduje a o aktualizovaných informáciach Vás budeme včas informovať. 


Dagmara Kubíčková, Tlačová agentúra neziskového sektora, 21.04.2015 


< Späť