itretisektor | TS: Výzva na podporu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

TS: Výzva na podporu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo“) vypísalo dňa 3. marca 2015 výzvu na pridelenie účelových finančných prostriedkov v hodnote 50 000 EUR na predkladanie projektov v oblasti „Podpora a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2015“.

Zriaďovatelia základných škôl tak majú možnosť žiadosť o podporu projektu zaslať na adresu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky najneskôr do 2. apríla 2015, pričom realizácia projektu musí prebiehať v období od 1. júna do 30. novembra 2015.

Účelom tejto výzvy je realizácia aktivít prispievajúcich k vyrovnávaniu sociálneho znevýhodnenia žiakov a zabezpečeniu rovností príležitosti v praxi, a to podporou záujmu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia o vzdelávanie.

V programovom období 2014 - 2020 plánuje Ministerstvo pokračovať v podpore vzdelávacích potrieb žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, špeciálne žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia vrátane marginalizovaných rómskych komunít, ale aj realizácii inkluzívneho modelu vzdelávania, a to formou podpory projektov prostredníctvom Operačného programu Ľudské zdroje.

Na účely podpory vzdelávania je v operačnom programe vyčlenených 458 746 509 EUR, a preto Ministerstvo vyzýva k realizácii kvalitných projektov aj v tejto oblasti. 


Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

Spracovala: Bc. Michaela Uhrinová, 5.3. 2015


< Späť