itretisektor | TS: Nové Štátne vzdelávacie programy pre základné školy!

TS: Nové Štátne vzdelávacie programy pre základné školy!

Dňa 18.12.2014 predstavil rezort Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVŠ SR“) pracovné verzie nových Štátnych vzdelávacích programov (ďalej len „ŠVP“) pre 1. a 2. stupeň základných škôl, ktoré si kladú za cieľ posilniť výučbu prírodovedných predmetov či znovu zaviesť prvouku na prvom stupni.

Zároveň sa prostredníctvom nových ŠVP umožní základným školám rozhodnúť sa, či budú učivo deliť podľa ročníkov alebo v rámci celého stupňa. To v praxi bude znamenať, že základná škola si bude môcť rozdeliť hodinové dotácie a vzdelávacie štandardy podľa toho, ako to uzná za vhodné.

Cieľom nových ŠVP je taktiež posilniť praktické vyučovanie žiakov, aby mali žiaci možnosť osvojiť si napr. aj manuálne zručnosti v dielňach, čo už dlhšie požadovali zástupcovia stredných odborných škôl technického zamerania. Vzhľadom na potrebné vybavenie pre praktické vyučovanie plánuje MŠVVŠ SR pomôcť prostredníctvom projektov zo štrukturálnych fondov.

ŠVP sa dotkne aj vyučovania cudzích jazykov. Kým výučba anglického jazyka, ktorá je povinná od 3. ročníka na základnej škole zostáva nezmenená, tak výučba druhého cudzieho jazyka od 7. ročníka na základnej škole sa stane nepovinná. Školy však budú mať povinnosť ponúknuť žiakom aj druhý cudzí jazyk.


Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Spracovala: Mgr. Miriama Draškovičová, dňa 19.12.2014


< Späť