itretisektor | TS: Kolektívna zmluva vyššieho stupňa vo verejnej správe a v štátnej službe na rok 2015!
  • Zjednodušenie administratívy pre MNO - vyplňte krátky dotazník

    vyplňte nás dotazník, v sekcii \"Výskumný inštitút\" a pomôžte nám získať relevantné podklady.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TS: Kolektívna zmluva vyššieho stupňa vo verejnej správe a v štátnej službe na rok 2015!

Dňa 10. decembra 2014 bola na rok 2015 podpísaná na Úrade vlády Slovenskej republiky Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení a Kolektívna zmluva vyššieho stupňa v štátnej službe (ďalej len „Kolektívna zmluva vyššieho stupňa vo verejnej správe a Kolektívna zmluva vyššieho stupňa v štátnej službe alebo Kolektívne zmluvy”).

Kolektívne zmluvy okrem iného zakotvujú navýšenie platov, pričom práve u pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve dôjde k navýšeniu platových taríf o 5% a to tak, že k prvému zvýšeniu o 1,5% dôjde 1. januára 2015 a k ďalšiemu zvýšeniu o 1% 1. júla 2015.

Kolektívne zmluvy okrem navýšenia platov u štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme prinášajú aj ďalšie benefity spočívajúce napr.: v skrátení pracovného času na 37,5 hodiny týždenne, v dĺžke dovolenky, zvýšení odchodného o jeden plat, vo výške príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie a iných.

Na podpise Kolektívnych zmlúv sa za štát zúčastnili vedúci Úradu vlády SR a jednotliví ministri rezortov a to minister školstva, minister vnútra, minister financií, minister práce ako aj minister zdravotníctva, ktoré spolu s nimi podpísali predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), predstavitelia ôsmich vyšších územných celkov, ako aj čelní predstavitelia Konfederácie odborových zväzov (KOZ), Nezávislých kresťanských odborov Slovenska a Všeobecného slobodného odborového zväzu.


Zdroj: Úrad Vlády Slovenskej republiky

Mgr. Miriama Draškovičová, dňa 16.12.2014< Späť