itretisektor | TS: Si super Slovensko. Ďakujeme.

TS: Si super Slovensko. Ďakujeme.

Takto zneli ďakovné slová chlapcov z centra Kala-Kala v Angole. Občianske združenie SAVIO sa k nim pripája a ďakuje všetkým partnerom a darcom, ktorí pomohli a finančne prispeli počas verejnej zbierky Tehlička v tomto roku.

Občianske združenie SAVIO v marci tohto roku vyhlásilo už 9. ročník verejnej zbierky Tehlička. Cieľom bolo vyzbierať finančné prostriedky na podporu aktivít, vzdelávacieho programu a dobudovanie centra pre deti ulice Kala-Kala v Angole. Podporiť zbierku bolo možné do 31.júla 2014.

Do verejnej zbierky Tehlička sa zapojilo 148 materských, základných a stredných škôl a takmer 25 mládežníckych a ďalších organizácií v obciach a mestách na celom Slovensku. Dobrovoľníci SAVIO o. z. pre nich pripravili sprievodné aktivity a materiály. Široká verejnosť sa mohla zapojiť darovaním online prostredníctvom www.tehlicka.sk, zaslaním SMS, vkladom či prevodom finančného daru na bankový účet. Hrubý výnos zbierky predstavuje sumu 86 520,74 EUR. Náklady na konanie zbierky tesne presiahli 16 percent. Čistý výnos 72 626,20 EUR na podporu aktivít, vzdelávacieho programu a dobudovanie centra pre deti ulice Kala-Kala bol odoslaný na účet projektových partnerov SAVIO o. z., ktorými sú Saleziáni dona Bosca 19. augusta 2014. Miestna saleziánska komunita je zárukou, že finančné prostriedky budú správne použité.

Kala-Kala je centrum, ktoré vzniklo pred 5 rokmi. Slúži na formovanie detí ulice, ktoré v tej dobe začínali byť tŕňom v oku pri budovaní novej Angoly. Vláda chcela túto situáciu riešiť omnoho ráznejším a násilnejším spôsobom, takže zrod centra predstavoval veľmi perspektívnu a mnoho sľubujúcu alternatívu. Deti ulice v Angole sú zväčša siroty alebo deti opustené rodinou. Sú hladné, týrané, sexuálne zneužívané, na drogách, so zbraňou v ruke. Centrum Kala-Kala pomáha týmto deťom získať vzdelanie a stať sa zodpovednými občanmi. Ide o zmysluplný projekt s viditeľným dopadom. Vychádza z univerzálnych kresťanských hodnôt. Je konkrétny, transparentný a spojený s dôveryhodným partnerom – saleziánmi.

SAVIO o. z. od roku 2005 podporuje rozvojové projekty zamerané na výchovu a vzdelávanie predovšetkým detí a mladých ľudí. Na Slovensku rozvíja dobrovoľníctvo a zvyšuje citlivosť na potreby druhých ľudí žijúcich v chudobe. SAVIO o. z. patrí do širokej rodiny saleziánskych organizácií na Slovensku.

Občianske združenie SAVIO srdečne ďakuje Triad Advertising za pro bono realizáciu kampane a tiež ostatným partnerom: Devin printing house, s.r.o., Fórum donorov – DMS, Saleziáni dona Bosca, Domka - Združenie saleziánskej mládeže, Laura - Združenie mladých, FMA – Dcéry Márie Pomocnice, ASC – Združenie saleziánov spolupracovníkov, Združenie exallievov don Bosca na Slovensku, don Bosco Dnes, Zoznam.sk, Mega & Loman, s. r. o., TV NOE, Katolícke noviny, Rádio Lumen, Svet kresťanstva, Záhorácke rádio, Výveska.sk.

Kontaktná osoba: Ján Rešutík, riaditeľ SAVIO o. z., 0903 960 212

Prílohy: Ďakovné video: ĎAKUJEME –Tehlička 2014 https://www.youtube.com/watch?v=5lKCLtMc4xg


SAVIO o.z, 26.09.2014< Späť