itretisektor | TS: Celoštátna stratégia ľudských práv - Od slov k činom?
  • Zjednodušenie administratívy pre MNO - vyplňte krátky dotazník

    vyplňte nás dotazník, v sekcii \"Výskumný inštitút\" a pomôžte nám získať relevantné podklady.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TS: Celoštátna stratégia ľudských práv - Od slov k činom?

Trinásť členiek a členov Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (Rada) zastupujúcich občiansku spoločnosť (vrátane podpredsedov a podpredsedníčok všetkých výborov Rady) a 50 MVO dlhodobo pôsobiacich v oblasti ľudských práv vyzýva Vládu SR, aby prijala takú stratégiu ľudských práv, ktorá bude znamenať skutočný posun v ochrane ľudských práv v SR a nebude len ďalším formálnym dokumentom.

Žiadame vládu SR, aby prijatím našich zásadných pripomienok k návrhu Stratégii o ochrane a podpore ľudských práv (Stratégia) prispela k jej realizovateľnosti a vyššej kvalite. Tridsaťstranový text návrhu pripraveného v gescii Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ) podľa nášho názoru nezodpovedá pôvodným cieľom a hlavnému zámeru, ktorým malo byť navrhnutie konkrétnych opatrení na zlepšenie vymáhateľnosti a výkonu ľudských práv v SR. Tento text neodráža ani bohatosť a štruktúrovanosť odbornej diskusie, ktorá celý proces prípravy materiálu sprevádzala.

Hoci MZVaEZ počas celých 3 rokov prípravy Stratégie zdôrazňuje, že ide o participatívny proces, v jeho závere chce vynechať zo samotného textu Stratégie tie časti, ktoré vznikli v rámci odborného participatívneho procesu a degradovať ich len na informatívne prílohy. Práve dokumenty vypracované ako časti Stratégie pre jednotlivé oblasti ľudských práv (týkajúce sa napr.ochrany znevýhodnených ľudí: seniorov, senioriek, ľudí so zdravotným postihnutím, osôb patriacich k národnostným menšinám, ľudí ohrozených chudobou, detí, žien, LGBTI a ďalších ľudí) popisujú faktický stav tak, ako ho vnímajú jednotlivé dotknuté skupiny, prinášajú návrhy konkrétnych riešení a definujú priority ich realizácie.

Časti Stratégie, ktoré sú v jej prílohách, boli vypracované v spolupráci výborov Rady a odbornej občianskej verejnosti. Následne boli prekonzultované a odsúhlasované zodpovednými ministerstvami. O to viac je nepochopiteľné, keď MZVaEZ, ktoré tento proces vyzdvihuje ako príklad participácie pri príprave Stratégie, robí z jej výstupov iba materiály informatívnej povahy, ktoré nie sú súčasťou textu Stratégie. Tým de facto znehodnocuje prácu všetkých zúčastnených.

S cieľom naplniť pôvodný zámer Stratégie preto navrhujeme zapracovať do návrhu textu Stratégie 22 zásadných pripomienok, z ktorých najdôležitejšie sú dve:

  • definovať prílohy Stratégie vytvorené pracovnými skupinami1 ako zásadné rámce pre prípravu a realizáciu verejných politík v konkrétnych oblastiach ľudských práv a nie ako informatívne materiály;
  • predložiť Vláde SR novelu tzv. kompetenčného zákona (č. 575/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov) tak, aby boli jednoznačne definované kompetencie orgánu štátnej správy s plnou pôsobnosťou pre oblasť tvorby, koordinácie implementácie, monitoringu a evaluácie ľudsko-právnych politík.

Ďalšie naše pripomienky sa týkajú konkrétnych systémových opatrení, napríklad, zvýšenia súdnej a inej právnej ochrany a vymožiteľnosti práva pre oblasť základných ľudských práv a slobôd vrátane vytvorenia Výboru pre občianske a politické práva a slobody Rady, národnostné menšiny a rodovú rovnosť; riešenie alarmujúcej situácie Slovenského národného strediska pre ľudské práva či finančné a personálne posilnenie Kancelárie Verejnej ochrankyne práv. Zároveň žiadame, aby boli vyčlenené dostatočné personálne a finančné kapacity na všetky úlohy, bez ktorých Stratégia ostane iba na papieri, teda opäť iba v rovine prázdnych sľubov.

Požiadavky v podobnom duchu vzniesli aj viaceré ministerstvá, Verejná ochrankyňa práv i Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny. Väčšina z nich ostáva zatiaľ ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí nevypočutá. Na rozporovom konaní uskutočnenom tzv. konferenčným spôsobom v pondelok doobeda sa meritórne rokovalo len o približne 15 pripomienkach z približne 300. Nie je nám jasné, akým spôsobom sa budú riešiť ostatné zásadné pripomienky tak, aby boli zároveň dodržané aj legislatívne pravidlá vlády.

So znepokojením musíme vysloviť obavy, že prijatie návrhu Stratégie v podobe predloženej MZVaEZ nebude mať očakávaný účinok - zlepšenie ochrany a podpory ľudských práv v SR - a tri roky práce množstva odborníčok a odborníkov vyjdú nazmar. Zodpovednému ministerstvu ostáva už len niekoľko dní na predloženie Stratégie na rokovanie vlády. Ak ich využije na zapracovanie zásadných pripomienok vylepšujúcich predložený návrh textu, je ešte šanca, že budeme mať ľudskoprávnu Stratégiu pre všetkých.

Podľa uznesenia Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť č. 83 zo 4.9.2013.


www.odz.sk, 25.06.2014


< Späť