itretisektor | TS: Nadácia Volkswagen Slovakia podporí deti v náhradnej starostlivosti sumou 10 000 eur

TS: Nadácia Volkswagen Slovakia podporí deti v náhradnej starostlivosti sumou 10 000 eur

Nadácia Volkswagen Slovakia (VW SK) otvára grantový program „Vzdelanie = Budúcnosť“ zameraný na podporu detských domovov. Po prvýkrát budú môcť granty získať aj profesionálne rodiny a organizácie spolupracujúce s deťmi v náhradnej starostlivosti.

Sumou 10 000 eur chceme podporiť projekty, v ktorých budú detské domovy spolupracovať so svojimi komunitami, aby sa deti mohli lepšie začleniť do spoločnosti. Aktivity by mali byť zamerané na vzdelávanie detí v oblastiach techniky, dopravnej výchovy a nemeckého jazyka,“ hovorí Alexandra Pappová, projektová manažérka Nadácie VW SK. Ambíciou Nadácie je prostredníctvom podporených projektov zlepšiť prístup detí k najmodernejším poznatkom a metódam vzdelávania. Zámerom je tiež posilniť spoluprácu s dobrovoľníkmi a komunitami, s ktorými detské domovy kooperujú. Maximálna suma pridelenej dotácie na jeden projekt je 2 000 eur. Nadácia plánuje podporiť 5 až 6 projektov.

Žiadosti o grant je potrebné doručiť do 13. júna 2014 na adresu Nadácie VW SK. Realizácia podporených projektov by mala byť od augusta 2014 do marca 2015. Kritéria udelenia dotácie sa vzťahujú na nutnosť dodržať vzdelávací, dlhodobý charakter projektu, s dôrazom na aktívnu participáciu samotných detí. Dôležitým je tiež prepojenie teórie s praxou.

Grantový program Vzdelanie = budúcnosť otvára Nadácia VW SK štvrtýkrát a je jednou z aktivít, podporujúcich deti v náhradnej starostlivosti. Podporené projekty sa zameriavali na zriadenie a technické vybavenie učební, edukačných centier, vytvorenie možností dlhodobej spolupráce s dobrovoľníkmi, ako aj na podporu sociálnych kompetencií detí napríklad formou interaktívnych hier.

Bližšie informácie o jednotlivých grantoch a termínoch uzávierok je možné získať na www.nadacia-volkswagen.sk  .

Nadácia Volkswagen Slovakia je verejnoprospešná nadácia. Už päť rokov aktívne pôsobí na Slovensku. Cielene sa snaží o spoluvytváranie „moderného priestoru pre život“ v uvedomelej spoločnosti. Ťažiskom jej programov je oblasť vzdelávania. Podporuje inovatívne vzdelávacie projekty a svoj dôraz kladie na vzdelávanie mladých ľudí. Každoročne tiež realizuje kreatívne projekty pre detské domovy.


< Späť