itretisektor | TS: Na pokrytie nákladov verejných zbierok sa minulý rok použilo v priemere len 8 % z vyzbieranej sumy

TS: Na pokrytie nákladov verejných zbierok sa minulý rok použilo v priemere len 8 % z vyzbieranej sumy

Po prvýkrát na Slovensku sa zanalyzovala až päťročná história najväčších zrealizovaných verejných zbierok, ktorú spracovalo Centrum pre filantropiu.

Súčasne okrem zmapovania posledných piatich rokov realizácie verejných zbierok, vytvorili aj rebríček desiatich najväčších zbierok za minulý rok. Na prvých troch miestach sa umiestnili 1. Deň narcisov, organizovanou Ligou proti rakovine, 2. Dobrá novina, organizovaná Hnutím kresťanských spoločenstiev detí eRko a 3. Dobrá krajina, organizovaná Nadáciou Pontis. Aj tieto tri organizácie ukazujú, že hoci im zákon umožňuje použiť až polovicu z celkového hrubého výnosu verejnej zbierky na pokrytie svojich nákladov, organizácie sa snažia tieto náklady vykryť z iných zdrojov. Častokrát sú to sponzorské dary alebo príjmy z inej činnosti. Z analýzy vyplynulo, že minulý rok organizátori desiatich najväčších verejných zbierok použili len 8 % na pokrytie svojich nákladov. 

V súčasnosti nie je možné vyhodnotiť množstvo vyzbieraných peňazí z verejných zbierok za minulý rok, nakoľko týmito informáciami disponuje Ministerstvo vnútra SR len na dobrovoľnej báze a práve preto je tento zoznam neúplný. Z toho vyplýva, že s cieľom vypracovať túto analýzu si muselo Centrum pre filantropiu zohnať relevantné údaje vo vlastnej réžii priamym oslovením organizátorov verejných zbierok. 

Navrhovaný zákon o verejných zbierkach by mal okrem úplného registra verejných zbierok zaviesť aj povinnosť organizácií zverejňovať tieto informácie na svojich webových sídlach. Aktuálne je predmetný návrh zákona na programe najbližšej schôdzi parlamentu. 


Spracovala: Dagmara Kubíčková, 12.05.2014
Zdroj: TASR, 05.05.2014


< Späť