itretisektor | TANS: Rozhovor s JUDr. Petrom Haňdiakom - stabilizácia 2 % dane a charitatívna reklama
 • Zjednodušenie administratívy pre MNO - vyplňte krátky dotazník

  vyplňte nás dotazník, v sekcii \"Výskumný inštitút\" a pomôžte nám získať relevantné podklady.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Žiadne udalosti.

TANS: Rozhovor s JUDr. Petrom Haňdiakom - stabilizácia 2 % dane a charitatívna reklama

Vyše mesiaca mali ľudia možnosť svojím podpisom podporiť verejnú výzvu k zachovaniu súčasného stavu poukázania 2 % z dane. Táto petícia bola zverejnená na špecializovanej stránke www.rozhodni.sk. V tomto období pán JUDr. Haňdiak poskytoval rozhovor známym rádiám, kde informoval o súčasnom stave a problematike stabilizácie podielu zaplatenej dane. V rovnakom čase taktiež prebiehalo rokovanie k zavedeniu nového inštitútu - charitatívnej reklamy do praxe.

Práve preto Tlačová agentúra neziskového sektora aktuálne prináša rozhovor s JUDr. Petrom Haňdiakom, advokátom a členom odborného tímu pre rokovanie s Ministerstvom financií SR (ďalej len "MF SR"), na tému verejnej výzvy za stabilizáciu 2 % dane, o výsledkoch kontrol zo strany štátu voči príjemcom 2 % dane, ako aj o zavedení nového inštitútu – charitatívnej reklamy.

 1. Verejná výzva za stabilizáciu 2 % dane skončila dňom 30.04.2014. Vyše 3500 podpisov a veľký mediálny priestor ukázali dôležitosť tohto inštitútu, ako aj veľký záujem o jeho ďalší osud. Čo z Vášho pohľadu priniesla a aký je jej dopad pre aktuálny vývoj v tejto oblasti?
  V prvom rade je potrebné poďakovať všetkým, ktorí sa podpísali pod túto verejnú výzvu, ako aj médiám, ktoré prispeli k veľkej a plošnej propagácií tejto verejnej výzvy. Množstvo osobností a organizácií ukázalo, že ide o tak dôležitú súčasť financovania verejnoprospešných účelov, že jej výpadok by mal pre túto oblasť veľmi negatívne dôsledky. Dôležitou skutočnosťou bolo aj prihlásenie sa Rady vlády pre MVO k tejto výzve, pričom následne bolo schválené poverenie pre vyjednávací tím rokovať s MF SR o stabilizácií 2 % dane.

 2. Čo to v praxi znamená?
  V súlade s uznesením komory MVO pri Rade vlády pre MVO sa pokúsime rokovať o zachovaní súčasného, t. j. dnes platného stavu. Ak sa to podarí, vypustilo by sa zo zákona ustanovenie o klesaní tohto mechanizmu, pokiaľ ide o právnické osoby. Táto skutočnosť by odstránila každoročné rokovania o tomto mechanizme a stabilizovala by sa právna úprava na dlhšie obdobie.

 3. Ako prebehlo rokovanie s MF SR minulý týždeň?
  Samozrejme, bolo dôležité, že sme na rokovanie prišli s veľkou mediálnou podporou verejnej výzvy, ktorá vyzývala všetkých k zachovaniu 2 % dane a jej stabilizácií. Táto veľká podpora nám dala reálne argumenty o dôležitosti tohto mechanizmu pre samotné organizácie a ľudí na Slovensku. Súčasne, po spoločnej diskusii o aktuálnych číslach, aj MF SR uznalo, že akékoľvek ďalšie klesanie 2 % dane by malo vážne negatívne dopady pre neziskový sektor. Keďže novela zákona ide do legislatívneho konania niekedy v júni, vytvoril sa priestor na doladenie detailov, ale v zásade máme obe strany veľký záujem na spoločnom konsenze v tejto otázke.

 4. Posledné Vaše vyjadrenia na zasadnutí Rady vlády pre MVO smerovali aj k iným otázkam dotýkajúcich sa inštitútu 2 % dane. Budú sa upravovať aj iné ustanovenia?
  Aj na rade vlády pre MVO a následne aj pri rokovaniach s MF SR došlo k všeobecnej zhode na zmenách ustanovení dotýkajúcich sa zverejňovania údajov v Obchodnom vestníku. Práve v týchto dňoch sa pripravuje spresnenie toho, čo organizácie majú zasielať do Obchodného vestníka. Hlavným dôvodom je jednak vytvorenie jednotnej metodiky pre všetky organizácie a súčasne získanie presnejších dát, ako použili organizácie finančné prostriedky. Takisto aj Komora notárov prišla s niektorými návrhmi, ktoré majú pomôcť vylepšiť niektoré praktické problémy notárov, ktoré majú pri svojej činnosti.

 5. MF SR uskutočnilo mnohé kontroly zamerané na použitie 2 % z dane na osobitné účely. Máte informácie ako tieto kontroly dopadli?
  Áno, na stretnutí nás informovali o zisteniach, ktoré kontrolné orgány zistili. V prvom rade išlo o zistenia, že verejné prostriedky neboli použité na verejnoprospešné účely podľa zákona, došlo k prekročeniu lehoty určenej na použitie verejných prostriedkov, ako aj k neodvedeniu nepoužitých prostriedkov príslušnému správcovi dane. Ďalšími skutočnosťami boli aj napríklad nedostatky pri zriaďovaní osobitných účtov v banke a nepredloženie účtovných záznamov preukázujúcich vedenie účtovníctva.

 6. Ako hodnotíte tieto zistenia?
  Je veľmi dôležité pre samotné organizácie, aby si zistili všetky povinnosti, ktoré im vyplývajú z mechanizmu 2 % dane. Potom sa vyhnú akýmkoľvek problémom, ktoré im môžu zabrániť získavať tieto financie aj v budúcnosti. Takisto aj spresnenie niektorých ustanovení v samotnom zákone o dani z príjmov prinesie zvýšenie právnej istoty hlavne pre organizácie.

 7. Na Rade vlády pre MVO v apríli sa hovorilo aj o novom inštitúte, ktorý by mal platiť od 01. 01.2015 a to o charitatívnej reklame. Ako to vyzerá s jeho ukotvením v zákone?
  V týchto dňoch sme absolvovali rokovania so štátnym tajomníkom Ministerstva hospodárstva SR, kde sme sa dohodli o začlenení charitatívnej reklamy do zákona o reklame. Celé znenie tohto inštitútu bude tvorené dvoma zákonmi, a to zákonom o reklame a zákonom o dani z príjmov. Ak sa nič podstatné neudeje, do dvoch týždňov by sme mali zverejniť celé znenie tohto inštitútu a predložiť ho Rade vlády pre MVO a následne do legislatívneho procesu. Dôležité je, že prostredníctvom tohto inštitútu sa v prostredí MVO vytvorí priestor pre oficiálnu reklamnú spoluprácu medzi podnikateľmi a neziskovými organizáciami, ktoré na vlastných reklamných nosičoch budú môcť prijať daňovo odpočítateľné financie na realizáciu vlastných verejnoprospešných aktivít. 
Pánovi JUDr. Haňdiakovi ďakujeme za priblíženie danej situácie a veríme, že rokovania dopadnú, tak ako je naplánované.


Tlačová agentúra neziskového sektora, Dagmara Kubíčková, 12.05.2014


< Späť