itretisektor | TS: Nová učebná pomôcka poskytne školám príležitosť rozšíriť vedomosti žiakov z programovania

TS: Nová učebná pomôcka poskytne školám príležitosť rozšíriť vedomosti žiakov z programovania

Študenti a vyučujúci Katedry technickej kybernetiky Žilinskej univerzity vyvinuli s podporou Nadácie Volkswagen Slovakia mobilné robotické zariadenie. S jeho pomocou si budú žiaci základných a stredných škôl rozširovať vedomosti z počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky.

Na Katedre technickej kybernetiky Žilinskej univerzity (ŽU) vyvinuli dva demonštračné vývojové systémy: robot George s programovým vybavením pre základné školy a Yrobot pre stredné školy a dalších záujemcov. „Obidva systémy sú založené na princípoch otvoreného hardvéru, ktorý umožňuje voľné používanie a úpravu základných dosiek, ale najmä vývoj rozširujúcich aplikačných modulov rôznej zložitosti,“ vysvetľuje prof. Juraj Miček vedúci katedry technickej kybernetiky. „Vítame každú aktivitu, ktorá zaujímavou formou zvýši záujem žiakov a študentov o technické smery. O to viac, ak ju vyvinú priamo študenti vysokých škôl, ktorí si ešte dobre pamätajú časy, keď boli sami žiakmi,“ hovorí Boris Michalík, Správca Nadácie Volkswagen Slovakia (VW SK).

Zámerom projektu s názvom „Otvorený hardvér pre aplikácie v rôznych oblastiach výskumu a priemyslu“ je dať učiteľom učebnú pomôcku pre rozšírenie vedomostí žiakov z programovania, elektroniky, robotiky, aplikovanej informatiky a vývoja vstavaných e-systémov. Riešiteľský tím si zvolil aj ďalší, ambiciózny cieľ - rozvoj tvorivosti študentov na základe vývoja nových netradičných aplikácií mobilných robotických systémov.

Do projektu sa zapojilo 8 stredných technických škôl a jedno gymnázium v Žilinskom samosprávnom kraji. „Túto časť Slovenska sme si zvolili najmä preto, že vyvinutý systém na školách aj osobne prezentujeme. Prevažná väčšina reakcií zo strany škôl na našu ponuku bola mimoriadne pozitívna a učitelia prejavili o ďalšiu spoluprácu veľký záujem,“ hovorí Michal Hodoň, odborný asistent na katedre technickej kybernetiky ŽU.

Systematická práca na projekte zabrala vysokoškolákom od počiatočnej myšlienky až do dnešných dní dva roky. Okrem samotného mobilného zariadenia tvorí robotický systém učebnica, ktorá daný systém popisuje a uvádza aj vzorové príklady, ktoré je možné na platforme odskúšať. Súčasne sa vyvíja aj posledná súčasť systému - internetové/ online fórum, ktoré bude akýmsi „základným kameňom“ pre vytváranie užívateľskej komunity. Táto sa bude starať o rozširovanie systému, inovácie a vývoj nových aplikácií na báze robotickej platformy.

Bližšie informácie o projektoch a grantoch Nadácie VW SK získate na www.nadacia-volkswagen.sk.

Nadácia Volkswagen Slovakia je verejnoprospešná nadácia. Už päť rokov aktívne pôsobí na Slovensku. Cielene sa snaží o spoluvytváranie „moderného priestoru pre život“ v uvedomelej spoločnosti. Ťažiskom jej programov je oblasť vzdelávania. Podporuje inovatívne vzdelávacie projekty a svoj dôraz kladie na vzdelávanie mladých ľudí. Každoročne tiež realizuje kreatívne projekty pre detské domovy.


Volkswagen Slovakia, a. s.
Public relations/ Komunikácia
Kontakt: Michal Ambrovič
Telefón: 421-2-69 64 20 33
Mobil: 421-902 471 511
E-Mail: michal.ambrovic@volkswagen.sk


< Späť