itretisektor | TANS: Rozhovor s MVSR - občianske združenia
 • Zjednodušenie administratívy pre MNO - vyplňte krátky dotazník

  vyplňte nás dotazník, v sekcii \"Výskumný inštitút\" a pomôžte nám získať relevantné podklady.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Žiadne udalosti.

TANS: Rozhovor s MVSR - občianske združenia

Tlačová agentúra neziskového sektora oslovila Sekciu verejnej správy na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky (ďalej len "MV SR"), konkrétne Odbor všeobecnej vnútornej správy. Požadovali sme poskytnutie stanoviska, ktoré by nám priblížilo problematiku registrácie občianskych združení na MV SR z ich uhľa pohľadu a konkrétnych prípadov z praxe. 

Dňa 26.03.2014 nám boli zodpovedané nami položené otázky. Odpovede na ne prináša riaditeľka Odboru všeobecnej vnútornej správy MV SR, pani JUDr. Jana Vallová, PhD.:

1. Môžete nám poskytnúť prehľad štatistických údajov - koľko občianskych združení MV SR eviduje, koľko sa registruje ročne a aké sú najčastejšie problémy registrácie združení zo strany MV SR ako aj zo strany občianskych združení?

MV SR eviduje počet zaregistrovaných občianskych združení k 25. marcu 2014 nasledovne:

 • občianske združenia     všetky     46 909
 • občianske združenia     aktívne     41 797
 • registrované v r. 2011 2183
 • registrované v r. 2012 2141
 • registrované v r. 2013 2356

Nasledovné prípady považujeme za najčastejšie problémy registrácie združení zo strany MV SR ako aj zo strany občianskych združení:

 • príliš krátka lehota na upozornenie splnomocnenca prípravného výboru, t.j. do 5 dní od doručenia návrhu s tým, že dokiaľ vady nebudú odstránené, konanie o registrácii sa nezačne
 • príliš krátka lehota na vykonanie registrácie, t.j. do 10 dní od začatia konania a na zaslanie jedného vyhotovenia stanov splnomocnencovi prípravného výboru v tejto lehote

V súvislosti so stanovami sú najčastejšie problémy:

 • neujednotený názov v návrhu aj v stanovách
 • treba zmeniť názov pre nesúlad názvu so zákonom o štátnom jazyku
 • navrhovaný názov je už zaregistrovaný
 • ciele združenia prináležia obchodnej spoločnosti alebo inej právnej forme a nie právnej forme občianskeho združenia
 • uvádzanie činností na základe živnostenského oprávnenia priamo v stanovách
 • nesúlad stanov s § 3 ods. 1. a 2. zákona č. 83/1990 Zb. (nútené členstvo alebo nemožnosť slobodne zo združenia vystúpiť)
 • neujednotený štatutárny orgán, resp. konanie v mene združenia
 • chýba spôsob ustanovenia niektorého z orgánov združenia
 • neujednotené názvy jednotlivých orgánov združenia v stanovách

2. Prejavuje sa to, že v Slovenskej republike neexistuje oficiálny register združení? Nebolo by potrebné po vzore Českej republiky pouvažovať nad centrálnym registrom neziskových organizácií?

Zákon o spolkoch pripravovaný v minulých rokoch ministerstvom obsahoval aj ustanovenia o zriadení registra spolkov. Centrálny register neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby je v súčasnosti zriadený podľa zákona NR SR č. 213/1997 o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov. Obdobne sú zriadené aj centrálne registre pre iné formy mimovládnych organizácií.

3. Aké sú najčastejšie problémy súvisiace s činnosťou združení už po ich zaregistrovaní, ktoré MV SR rieši?

 • chýba zákonná povinnosť oznamovať ministerstvu zvolených štatutárnych zástupcov a ich zmeny.
 • rôzne organizácie si nemajú kde overiť štatutárnych zástupcov združenia, z čoho vyplýva veľa ústnych a písomných podaní v tejto veci
 • členovia združení mnohými písomnými podaniami žiadajú ministerstvo o riešenie rôznych vnútorných sporov, pričom ministerstvo môže konať len v medziach zákona a nie je oprávnené zasahovať do vnútorných sporov združenia
 • pri zrušení združenia nastávajú problémy pri vyrovnaní záväzkov združenia, napr. keď zostane v združení len jeden člen a ostatní zo združenia vystúpili

4. Plánuje sa v skorom období novela zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov a ak áno, aké ustanovenia predpokladajú zmeny?

 • v legislatívnom pláne sa momentálne neuvažuje o novele zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov
 • odporúčame pristúpiť k novému návrhu zákona, ktorý by sa operatívne pripravil s príslušnými orgánmi, organizáciami a s tretím sektorom
 • tento postup by však vyžadoval vykonať komplexnú analýzu súčasného stavu

Dúfame, že poskytnuté odpovede Vám pomôžu vyhnúť sa opakovaným chybám a nedostatkom pri registrácii. 


Spracovala: Dagmara Kubíčková, Tlačová agentúra neziskového sektora, 27.03.2014


< Späť