itretisektor | TS: Čo hľadajú zamestnávatelia?
  • Zjednodušenie administratívy pre MNO - vyplňte krátky dotazník

    vyplňte nás dotazník, v sekcii \"Výskumný inštitút\" a pomôžte nám získať relevantné podklady.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TS: Čo hľadajú zamestnávatelia?

Medzi najdôležitejšie kompetencie, ktoré zamestnávateľov pri prijímaní do zamestnania berú do úvahy, patrí najmä zmysel pre zodpovednosť, schopnosť riešiť problémy, adaptabilita, flexibilita zamestnanca a komunikačné schopnosti. Potvrdil to prieskum projektu VOLWEM (Dobrovoľníctvo – cesta k zamestnaniu), ktorý realizovala Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií s Univerzitou Mateja Bela na vzorke 165 personalistov a zamestnávateľov z rôznych sektorov. Prieskum sa zameral najmä na faktory výberu zamestnancov, zisťoval, ktoré zručnosti a kompetencie zamestnávatelia u uchádzačov hľadajú a do akej miery berú do úvahy dobrovoľnícku skúsenosť uchádzačov o zamestnanie.

Čo personalistom u uchádzačov o zamestnanie najviac chýba, je zodpovednosť, schopnosť aktívne počúvať a riešiť problémy, ale aj schopnosť sebariadenia, uvedomovanie si vlastných silných a slabých stránok, či uvedomovanie si vlastných emócií. „Napriek tomu sú pri výbere budúcich zamestnancov pre zamestnávateľov okrem sociálnych a komunikačných kompetencií najdôležitejšie vedomosti a zručnosti preukázané pri pracovnom pohovore a formálne vzdelanie,“ tvrdí Alžbeta Brozmanová Gregorová, realizátorka výskumu, Univerzita Matej Bela.

Dobrovoľnícke aktivity nie sú zamestnávateľmi vnímané ako faktor dôležitý pri výbere nových zamestnancov – v hodnotení dosiahli len 4%. Pozitívne vnímajú dobrovoľnícku skúsenosť najmä tie spoločnosti, ktoré svojich zamestnancov zapájajú do firemných dobrovoľníckych aktivít. Až 79 % respondentov sa zriedka alebo takmer nikdy nestretáva s prezentáciou dobrovoľníckych skúseností v životopisoch alebo na pracovných pohovoroch. „V zahraničí, ale aj u nás existuje mnoho pozitívnych príkladov ľudí, ktorí vďaka zapojeniu sa do dobrovoľníctva získali mnohé kompetencie a vedomosti. V projekte VOLWEM preto spolu s partnermi z Veľkej Británie a Českej republiky pracujeme s dobrovoľníkmi, úradmi práce, zamestnávateľmi a dobrovoľníckymi organizáciami na Slovensku na tom, aby každý z nich objavil, pomenoval a bral do aj zručnosti získané dobrovoľníckou činnosťou“, hovorí Alžbeta Mračková, prezidentka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií. Projekt vrcholí v tomto roku a jeho výsledky budú k dispozícii v septembri 2014.

Podrobnejšie informácie z prieskumu spolu s grafickými znázorneniami nájdete v prílohe.

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií vznikla v roku 2011. Reprezentuje hlas dobrovoľníckych centier a organizácií pracujúcich s dobrovoľníkmi na Slovensku. Jej poslaním je podporovať vytváranie priaznivého prostredia pre rozvoj dobrovoľníctva. Presadzuje vznik dobrovoľníckych centier a finančnú podporu dobrovoľníctva, ovplyvňuje legislatívu dobrovoľníctva, podporuje vznik a rozvoj pracovnej pozície koordinátorov dobrovoľníkov a presadzuje dobrovoľníctvo ako nástroj vzdelávania, profesionálneho rastu a prípravy pre pracovný trh.

Projekt VOLWEM je financovaný s podporou Európskej komisie, Programom celoživotného vzdelávania. Prieskum medzi zamestnávateľmi sme mohli uskutočniť vďaka partnerstvu s Kariéra.sk a spolupráci s HR Club.


www.dobrovolnickecentra.sk, 26.02.2014


< Späť