itretisektor | TS: OP Kvalita životného prostredia (2014 – 2020) - strategický dokument - verejné prerokovanie

TS: OP Kvalita životného prostredia (2014 – 2020) - strategický dokument - verejné prerokovanie

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyhlásilo termín na verejné prerokovanie návrhu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom a správy o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Operačný program Kvalita životného prostredia (2014 – 2020) – návrh“.

Verejné prerokovanie sa bude konať 20. januára 2014 o 15.30 hod. v kinosále Slovenského hydrometeorologického ústavu, Jeséniova ul. č. 17, Bratislava.

Stanoviská podľa § 17 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je možné predkladať najneskôr do 23.01.2014 na adresu:

Ministerstvo životného prostredia SR
Odbor environmentálneho posudzovania
Nám. Ľ Štúra 1
812 35 Bratislava
e-mail: gabriel.niznansky@enviro.gov.sk
fax: (02) 60 20 16 76 


Spracovala: Dagmara Kubíčková, 10.01.2014
Zdroj: www.opzp.sk

< Späť