itretisektor | TS: Prioritou je dieťa /vyhlásenie organizácií pracujúcich s deťmi/
  • Zjednodušenie administratívy pre MNO - vyplňte krátky dotazník

    vyplňte nás dotazník, v sekcii \"Výskumný inštitút\" a pomôžte nám získať relevantné podklady.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TS: Prioritou je dieťa /vyhlásenie organizácií pracujúcich s deťmi/

Výsledky výskumu násilia páchaného na deťoch ukazujú, že jedna tretina detí (36%) má na Slovensku skúsenosť s násilím. Z nich sú deti najčastejšie obeťami fyzického (23%) a psychického násilia (21%), v menšej, avšak nezanedbateľnej miere, sa ich dotýka zanedbávanie (9%) a sexuálne zneužívanie (7%). Tieto štatistické údaje iba potvrdili naše skúsenosti z praxe a z nich vyplývajúce odhady na celkovú populáciu detí na Slovensku. Sú zároveň alarmujúcim dôkazom, že s prejavmi násilia sú konfrontované desiatky tisíce detských obetí, ktoré potrebujú pomoc nás všetkých.

Dlhé roky upozorňujeme na nedostatočne funkčný systém ochrany detí pred násilím, ktorého zlyhania v niektorých prípadoch majú už známe fatálne následky. Zlyhávajúca koordinácia rôznych aktérov, nedostatočná finančná, personálna a profesionálna kapacita výkonných pracovníkov odborných profesií a nedostatočná podpora rodín v kríze zo strany štátu sú hlavnými menovateľmi systémových problémov.

V posledných mesiacoch s nevôľou sledujeme narastajúcu intenzitu šírenia neopodstatnenej paniky v súvislosti s odoberaním detí prostredníctvom zásahov štátu či napádanie opodstatnenosti dôležitých krokov zo strany vlády smerujúcich k zvýšenej ochrane detí. Chceme upozorniť, že mnohé medializované informácie sú zavádzajúce a nevychádzajú zo znalosti zákonného rámca práv dieťaťa na Slovensku a jeho uplatňovania v praxi.

Plne sa dištancujeme od akéhokoľvek šírenia fám vo veci tzv. juvenilnej justície, tendenčne spájanej s odoberaním detí pre účely adopcií homosexuálnymi pármi ako aj v kontexte s protiočkovacími iniciatívami. Rovnako nesúhlasíme s dezinterpretáciou citácie Dohovoru Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním. Článok 6 dohovoru hovorí o "šírení osvety ohľadom rizík sexuálneho zneužívania a vykorisťovania medzi deťmi" a nie o zavádzaní predčasnej výchove k sexu ako súčasti tzv. globálnej sexuálnej revolúcie.

S poľutovaním konštatujeme, že určité skupiny ľudí, či už tendenčne alebo v nevedomosti na základe nepravdivých alebo mylne sprostredkovaných informácií, týmto spôsobom hrubo zneužívajú tak dôležitú tému, akou je násilie páchané na deťoch. Svojím správaním tak prispievajú k ponechaniu detských obetí násilia svojmu ďalšiemu, často tichému osudu bez poskytnutia potrebnej pomoci.

Z uvedených dôvodov vítame konkrétne navrhované kroky, ktoré majú za cieľ zlepšiť situáciu pri praktickom výkone, a zároveň vyzývame predstaviteľov Slovenskej republiky ako aj spoločnosť, aby podporili myšlienku potreby zvýšenej ochrany detí a bezodkladne pristúpili k prijatiu dôležitých dokumentov prispievajúcich k zvýšenej ochrane detí pred násilím, akými sú Európsky dohovor proti sexuálnemu vykorisťovaniu a zneužívaniu detí a Národná stratégia ochrany detí pred násilím, ako aj ďalších opatrení vedúcich k zlepšeniu situácie detí na Slovensku.

Sme presvedčení, že každé dieťa by malo vyrastať v láskyplnom rodinnom prostredí, ktoré ho chráni a umožňuje mu prežiť plnohodnotné, bezstarostné detstvo. Ako organizácie pracujúce s deťmi a ich rodinami však vieme, že nie všetky deti na Slovensku majú šancu v takomto priaznivom prostredí vyrastať. Ak nie je možná jeho náprava, je potrebné, aby sa o fyzické, psychické a sociálne bezpečie detí postaral niekto iný. Ako spoločnosť však stále nerobíme všetko preto, aby naše deti boli skutočne chránené. Aj vďaka uvedeným dokumentom a z nich vyplývajúcich záväzkov to môžeme spoločne zmeniť.

Asociácia krízových stredísk, člen Koalície pre deti
Centrum Slniečko, n.o., člen Koalície pre deti
Mediačno-konzultačné centrum Rešpekt, člen Koalície pre deti
Nadácia pre deti Slovenska, člen Koalície pre deti
Národné centrum pre rovnosť príležitostí n. o., člen Koalície pre deti
Náruč – Pomoc deťom v kríze, člen Koalície pre deti
Návrat, Šancová 42, člen Koalície pre deti
Občianske združenie PRIMA, člen Koalície pre deti
SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien, člen Koalície pre deti
Slovenský výbor pre UNICEF, člen Koalície pre deti

Koalícia pre deti
Koalícia pre deti je spoločnou platformou neziskových mimovládnych organizácii, ktoré sa dlhodobo a systematicky venujú deťom a mladým ľuďom na Slovensku. Jej poslaním je presadzovanie, obhajovanie a napĺňanie práv, potrieb a záujmov detí v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa a jeho opčných protokolov. Koalícia pre deti i jej členské organizácie sa vo svojej činnosti riadia princípmi Dohovoru o právach dieťaťa, ktorými sú nediskriminácia, najlepší záujem dieťaťa, právo na život, prežitie a rozvoj a právo na rešpektovanie názorov dieťaťa. Členskými organizáciami Koalície pre deti sú nasledovné organizácie mimovládneho neziskového sektora: Asociácia krízových centier, Centrum Slniečko, Mediačno-konzultačné centrum Rešpekt, Nadácia pre deti Slovenska, Národné centrum pre rovnosť príležitostí, Náruč, Návrat, OZ Prima, Spoločnosť priateľov detí z detských domovov – Úsmev ako dar, SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien a Slovenský výbor pre UNICEF.

Sekretariát: Koalícia pre deti, Peter Lenčo, Heydukova 3, 811 08, Bratislava, e-mail: advocacy@nds.sk, mobil: 0948 702 661, www.koaliciapredeti.sk.


< Späť