itretisektor | TS: Výdavky na výskum a vývoj by sa mali zdvojnásobiť

TS: Výdavky na výskum a vývoj by sa mali zdvojnásobiť

Celkové výdavky na výskum a vývoj by sa mali dvojnásobne zvýšiť. Hovorí sa o tom v dokumente Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR z dieľne Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorý dnes schválila vláda.

V tomto materiály sú stanovené nasledovné opatrenia, ktoré by sa mali prijať pre obdobie rokov 2014 – 2020:

  • zvýšenie celkových výdavkov na výskum a vývoj minimálne na 1,2% HDP (v súčasnosti je priemer asi 0,6% HDP)
  • zvýšiť podiel súkromných zdrojov do oblasti výskumu a vývoja v pomere minimálne 2:1 k verejným zdrojom (verejné výdavky sú v súčasnosti dvojnásobné oproti výdavkom súkromného sektora)
  • zvýšiť kvalitu ľudských zdrojov lepšou uplatniteľnosťou absolventov stredných a vysokých škôl, reformou vzdelávacieho systému, zlepšením prepojenia vzdelávacieho systému s praxou či rozvíjaním celoživotného vzdelávania
  • podporovať inovačné a výskumno-vývojové aktivity v domácich podnikoch zaradených do dodávateľských reťazcov nadnárodných spoločností

 Tento strategický dokument hovorí aj o tom, že Slovenská republika naďalej patrí v medzinárodnom porovnaní medzi krajiny s najmenšou inovačnou výkonnosťou, hlboko pod priemerom krajín EÚ. Na riešenie tejto situácie je potrebné prijať jasne formulované opatrenia. Sieť implementačných inštitúcií by sa mala transformovať do dvoch samostatných agentúr - Výskumnej agentúry a Technologickej agentúry v pôsobnosti rezortov školstva a hospodárstva.


Spracovala: Dagmara Kubíčková, 14.11.2013

< Späť